ikona Pikona R
609/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
609/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 609/2020 Sb.
Částka 246
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 12. 2020
Rozeslán dne 31. 12. 2020
Platnost od 31. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou a) ustanovení čl. XII bodu 17, čl. XXXII bodu 4 a čl. XLV, která nabývají účinnosti 1.1.2021, b) ustanovení čl. XXXI bodů 4 a 7 a čl. XXXII bodů 1, 5, 8, 11 a 12, která nabývají účinnosti 1.2.2021, c) ustanovení čl. XI bodu 63, čl. XXXI bodů 5 a 8, čl. XXXII bodů 2, 6, 9 a 13 a čl. XLIII bodů 1, 14, 16, 18 a 19, která nabývají účinnosti 1.1.2022, a d) ustanovení čl. XXXI bodů 6 a 9 a čl. XXXII bodů 3, 7, 10 a 14, která nabývají účinnosti 1.1.2023.
Novelizuje předpis 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 565/1990 Sb., 563/1991 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 111/1994 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 111/1998 Sb., 61/2000 Sb., 218/2000 Sb., 243/2000 Sb., 247/2000 Sb., 250/2000 Sb., 458/2000 Sb., 256/2001 Sb., 274/2001 Sb., 477/2001 Sb., 285/2002 Sb., 276/2003 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb., 227/2006 Sb., 157/2009 Sb., 17/2012 Sb., 85/2012 Sb., 83/2013 Sb., 307/2013 Sb., 355/2014 Sb., 242/2016 Sb., 23/2017 Sb., 25/2017 Sb.
Novelizován předpisem 301/2021 Sb.
Anotace

Změna některých vyhlášek v oblasti daní a změna některých další zákonů.

Změny:

 • Změna v §40b v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
 • Změna v §44d v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • Změny v §3a a §3b v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 • Změna v §21a a vložení nového §21b do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Čl. VI - Přechodné ustanovení

 • Změny v §12 v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních:

Čl. X - Přechodné ustanovení

Změny v ustanoveních:

Čl. XII - Přechodná ustanovení

 • Změny v §34 a §35c v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Čl. XIV - Přechodné ustanovení

 • Změny v §18 v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Čl. XVI - Přechodná ustanovení

 • Změny v §40 a §43a v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení

 • Změna v §93o v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
 • Změna v §79a v zákoně č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
 • Nové znění §69 v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 • Změna v §57 v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
 • Nové znění §33b v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Změna v §91d v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
 • Změna v §28 v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
 • Změna v §34 v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • Změna v §30 v zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

Čl. XXVIII - Přechodná ustanovení

 • Změna v §30 v zákoně č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
 • Změna v §27 v zákoně č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Změny v ustanoveních:

 • §48, §57 (změny),
 • body 4. a 7. - účinnost od 1.2.2021
 • body 5. a 8. - účinnost od 1.1.2022
 • body 6. a 9. - účinnost od 1.1.2023

Čl. XXXII - Přechodná ustanovení

 • body 1., 5., 8., 11. a 12. - účinnost od 1.2.2021
 • body 2., 6., 9. a 13. - účinnost od 1.1.2022
 • body 3., 7., 10. a 14. - účinnost od 1.1.2023

Změny v ustanoveních:

Čl. XXXIV - Přechodná ustanovení

 • Změna v §17 v zákoně č. 227/2006 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
 • Změna v §21 v zákoně č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §23 v zákoně č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.
 • Změna v §7 v zákoně č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.
 • Změna zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.

Změny v ustanoveních:

Čl. XLI - Technický předpis

 • Změny v §8, §19 a §39 v zákoně č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.
 • Změna zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon.

Změny v ustanoveních:

Čl. XLIV - Přechodná ustanovení

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §9 v zákoně č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.
 • Změny v §3 a §4 v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).