ikona Pikona R
85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 85/2012 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 2. 2012
Rozeslán dne 20. 3. 2012
Platnost od 20. 3. 2012
Účinnost od 19. 4. 2012
Novelizuje předpis 44/1988 Sb., 62/1988 Sb., 100/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 76/2002 Sb., 695/2004 Sb., 167/2008 Sb.
Novelizován předpisem 383/2012 Sb., 64/2014 Sb., 193/2016 Sb., 183/2017 Sb., 541/2020 Sb., 609/2020 Sb., 465/2023 Sb.
Prováděn předpisem 161/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a výkon státní správy s tím související.
 2. Tento zákon se nevztahuje na ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur s celkovou zamýšlenou úložnou kapacitou nižší než 100 kilotun prováděné za účelem výzkumu, vývoje nebo zkoušení nových výrobků a postupů.

§24 - Společné ustanovení
Ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur na území České republiky nelze podle tohoto zákona do 1. ledna 2020 povolit.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 22 - nové znění,
  • §18, §30, §34 (změny).
 • Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §4g "Zvláštní ustanovení pro vyhledávání a průzkum úložišť oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22,
  • §14 (změny),
  • Příloha k zákonu - nové znění.

§27 - Přechodné ustanovení
Držitel rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, které nabylo právní moci před nabytím účinnosti tohoto zákona, který na tomto průzkumném území plánuje provádět vyhledávání nebo průzkum pro ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur, je povinen předložit ministerstvu návrh monitorování vtláčecích zkoušek do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo posoudí předložený návrh monitorování vtláčecích zkoušek a v případě potřeby změní rozhodnutí o stanovení průzkumného území.

 • Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze č. 1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění.
 • Změna v §2 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17, §28, §29 a §39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §12, §17, §18, §24 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).
 • Změna zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 50 - nové znění,
  • v příloze č. 1 (změny).

Účinnost změn 19.4.2012.