ikona Pikona R
83/2013 Sb. - Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
83/2013 Sb. - Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
ikona P
Číslo předpisu 83/2013 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 2013
Rozeslán dne 5. 4. 2013
Platnost od 5. 4. 2013
Účinnost od 5. 4. 2013
Novelizuje předpis 18/2012 Sb.
Ruší předpis 146/2010 Sb.
Novelizován předpisem 451/2016 Sb., 183/2017 Sb., 609/2020 Sb.
Prováděn předpisem 84/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a ve vztahu k označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití upravuje
  1. povinnosti osob podnikajících v oboru výbušnin a
  2. působnost orgánů státní správy.
 2. Tento zákon se vztahuje na výbušniny s výjimkou pyrotechnických výrobků.
 3. Tento zákon se nevztahuje na výbušniny, které drží pro své potřeby
  1. ozbrojené síly České republiky, bezpečnostní sbory nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, nebo
  2. ozbrojené síly nebo bezpečnostní sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.
 4. Vláda stanoví nařízením seznam výbušnin, na které se neuplatní požadavky na jednoznačné označování a sledovatelnost stanovené tímto zákonem.

§8 - Přechodná ustanovení

 1. Povinnosti osoby podnikající v oboru výbušnin spočívající v jednoznačném označení a ve vedení systému pro sledovatelnost výbušnin se nevztahují na výbušniny vyrobené nebo dovezené přede dnem 5. dubna 2013.
 2. Ustanovení §2 odst. 1 a 5 se použijí ode dne 5. dubna 2013.
 3. Ustanovení §2 odst. 4 a §4 se použijí ode dne 5. dubna 2015.

§9 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.
 2. Část čtyřicátá sedmá zákona č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.

Účinnost 5.4.2013.