221/2006 Sb. - Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
ikona P
Číslo předpisu 221/2006 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 26. 5. 2006
Platnost od 26. 5. 2006
Účinnost od 26. 5. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení §6 a 8 nabývají účinnosti dne 1.1.2008.
Novelizuje předpis 527/1990 Sb., 529/1991 Sb., 478/1992 Sb., 207/2000 Sb., 452/2001 Sb., 6/2002 Sb., 441/2003 Sb.
Novelizován předpisem 286/2018 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Účinnost dnem vyhlášení (26.5.2006), s výjimkou §6 a §8, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2008.
Změny dalších zákonů:

 • Změna v §39 odstavec 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §63, §67, §75 (změny),
  • §75a se zrušuje.
 • Změna v §18 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §20 se zrušuje,
  • §21 se zrušuje,
  • §47 (změny).
 • Změna v §13 a §24 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8, §18 a §51 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Účinnost změn 26.5.2006.