97/2004 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách
ikona P
Číslo předpisu 97/2004 Sb.
Částka 31
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví
Přijat dne 20. 2. 2004
Rozeslán dne 4. 3. 2004
Platnost od 4. 3. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 14 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Platnost do 27. 12. 2018
Provádí předpis 441/2003 Sb.
Zrušen předpisem 286/2018 Sb.
Anotace Nový prováděcí předpis k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). Vyhláškou Úřadu průmyslového vlastnictví se nově provádějí některá ustanovení zákona o ochranných známkách, zejména Přihláška ochranné známky, Připomínky k přihlášce, Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku a další. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení §14, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.