428/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 428/2005 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2005
Rozeslán dne 25. 10. 2005
Platnost od 25. 10. 2005
Účinnost od 24. 11. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 9, 24 až 26, bodu 91 a bodu 139, pokud jde o slova "a j)" nabývají účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, a ustanovení čl. I bodů 165 a 166 nabývají účinnosti dne 1.1.2006. Ustanovení čl. I bodů 13 a 15 pozbývají platnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku. Ustanovení čl. I bodů 39 a 59, pokud jde o §46a odst. 2 písm. b) nabývají účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice. Ustanovení §157b odst. 11 pozbývá platnosti dne 1.1.2006.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 326/1999 Sb., 435/2004 Sb.
Novelizován předpisem 170/2007 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Důležité upozornění na začátek:

Novela provedená zákonem č. 428/2005 Sb., stejně jako některé novely předchozí, odkládá účinnost některých změn v zákonu o pobytu cizinců na území ČR "směrem ke Schengenu". S ohledem na poměrně zmatené výjimky z účinnosti dílčích písmen některých paragrafů tak nepochybně dojde ke kolizi této novely s novelami předchozími.
Sama novela, "zhmotněná" ve 184 bodech, velmi podstatným způsobem mění obsah zákona v 375 dílčích ustanoveních, a to oblíbeným způsobem našich zákonodárců: "Najdi, nahraď, vypusť, doplň písmeno, další písmena označ jinak, přečísluj apod.…".
Přejeme příjemné čtení.
Rekonstruované úplné znění zákona získávají uživatelé systému EPIS® již na začátku listopadu 2005 v pravidelné aktualizaci.
Pro přehlednost uvádíme nejdříve účinnost novely a výjimky z účinnosti, na které dále poukazujeme v textu.
Čl. V - Účinnost změn:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti 30. dnem po dni jeho vyhlášení (24.11.2005), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 24 až 26, 39, bodu 59, pokud jde o §46a odst. 2 písm. b), bodu 91 a bodu 139, pokud jde o slova "a j)", která nabývají účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, a ustanovení čl. I bodů 165 a 166, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.
 2. Ustanovení čl. I bodů 13 a 15 pozbývají platnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.
 3. Ustanovení §157b odst. 11 pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2006.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.

Změny:

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6, §9 (změny),
  • bod 9. - účinnost změn - viz Čl. V, bod 1
   V §14 větě první se slova "sestávající ze dvou shodných dílů obsahujících" nahrazují slovem "obsahující" a věta třetí se zrušuje.
  • §15, §15a, §18 (změny),
  • bod 13. - pozbývá platnosti dnem - viz Čl. V, bod 2
   V §18 písm. d) bodě 4 se slovo "anebo" zrušuje.
  • bod 15. - pozbývá platnosti dnem - viz Čl. V, bod 2
   V §18 písm. d) se doplňuje bod 6,
  • §19, §23, §24, §26, §27 (změny),
  • §28 - nové znění,
  • §29 (změny),
  • body 24. až 26. - účinnost změn - viz Čl. V, bod 1
   • bod 24. V §29a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8a - nové znění,
   • bod 25. V §29a odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8b - nové znění,
   • bod 26. V §29a se odstavec 4 zrušuje; dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
  • §30, §31 (změny),
  • §32 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 se zrušuje,
  • §33 "Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §34 až §36 (změny),
  • bod 39. - účinnost změn - viz Čl. V, bod 1
   v §37 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 9a - nové znění,
  • §38, §40, §42 (změny),
  • vkládají se nové §42a "Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území" a §42b "Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9b a 9c,
  • §43 až §46 (změny),
  • bod 59. - účinnost změn, pokud jde o §46a odst. 2 písm. b) - viz Čl. V, bod 1
   vkládá se nový §46a "Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny" včetně nadpisu,
  • §48, §50 až §52, §56, §57, §60, §62, §65, §69, §69a, §70, §77, §78, §80 (změny),
  • bod 91. - účinnost změn pokud jde o slova "a j) - viz Čl. V, bod 1
   V §80 odst. 2 písmeno h) - nové znění,
  • §82, §87, §87a, §87h, §87j, §89 (změny),
  • §99 - nové znění,
  • §100, §103, §105, §106, §113, §114, §118, §119 (změny),
  • vkládá se nový §120a,
  • §122 (změny),
  • §123 "Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16a - nové znění,
  • §124, §125 (změny),
  • §129 "Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17a - nové znění,
  • Hlava XII (§130 až §149) včetně názvu a poznámek pod čarou č. 18, 19 a 19a - nové znění,
  • §152 a §153 včetně poznámky pod čarou č. 20 - nové znění,
  • §156 až §157b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21, 21a, 21b a 22 - nové znění,
  • §158 (změny),
  • bod 139. - účinnost změn pokud jde o slova "a j) - viz Čl. V, bod 1
   V §158 se doplňuje odstavec 6, který zní:
   "(6) Ministerstvo zahraničních věcí je oprávněno využívat informační systém obsahující údaje o cizincích zařazených do evidence nežádoucích osob v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. g) a j).".
  • §159, §163 až §165, §167 až §169 (změny),
  • body 165. a 166. - účinnost změn 1.1.2006
   • bod 165. V §169 odst. 7 písm. d) se za slova "§69 odst. 2" vkládají slova "nebo §69a odst. 1 nebo 2".
   • bod 166. V §169 odst. 7 písmeno e) - nové znění,
  • §170 až §172 (změny),
  • §176 "Zdravotní péče po dobu zajištění cizince" včetně nadpisu - nové znění,
  • §176a (změny),
  • vkládá se nový §176b "Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu",
  • §180, §180a (změny),
  • vkládá se nový §180c "Nezletilý cizinec bez doprovodu" včetně nadpisu,
  • §181 - nové znění,
  • §182 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v Čl. II novely.

 • Změny v §87, §98 a §102 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se za větu první vkládá věta "Pro účely tohoto zákona se za povolení k pobytu za účelem podnikání považuje i povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území České republiky podle zvláštního právního předpisu24b).".