217/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 217/2002 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2002
Rozeslán dne 27. 5. 2002
Platnost od 27. 5. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1, 7, 8, 11 až 15, 18 až 21, 23, 27 až 30, 37, 40, 42 v části, kterou se doplňuje text "anebo § 9 odst. 2 písm. b)", bodů 48, 50, 53, 63 až 65, 68 až 71, 73, 75, 76, 87 v části, kterou se vkládá § 119 odst. 2, bodů 89, 102, 104, 109, 110, 112, 119, 121 v části, kterou se vkládají slova "(s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4)"; bodů 122 až 124, 126 až 128, 134, čl. II bodu 11, čl. IV bodů 2 až 5, 7 až 10 a čl. V nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost, ustanovení čl. I bodů 4 až 6, 22, 24 až 26, 34, 36, 55, 56, 66, 67, 84, 106, 108, čl. II bodů 1 až 5 a 7 až 10 a čl. IV bodu 11 nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, ustanovení čl. I bodu 2, nabývá účinnosti dnem, kdy bude Česká republika vázána Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru. Ustanovení čl. II bodu 11 pozbývá účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku a ustanovení čl. I bodů 9, 10, 91 v části, kterou se doplňuje text "nebo je nežádoucí osobou zařazenou do informačního systému smluvních států" a bodů 96 a 97 nabývají účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice.
Novelizuje předpis 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb.
Novelizován předpisem 170/2007 Sb.