361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
ikona P
Číslo předpisu 361/2007 Sb.
Částka 111
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2007
Rozeslán dne 28. 12. 2007
Platnost od 28. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Ruší předpis 178/2001 Sb., 523/2002 Sb., 441/2004 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.
Novelizován předpisem 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 41/2020 Sb., 467/2020 Sb., 195/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a
 2. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

PŘEDMĚT ÚPRAVY
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

 1. rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování,
 2. způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance,
 3. minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
 4. podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,
 5. bližší podmínky poskytování ochranných nápojů,
 6. bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 7. bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické zátěži,
 8. bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami,
 9. některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života zaměstnance vystaveného chemické látce nebo prachu,
 10. rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli a při fyzické zátěži,
 11. minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 2. Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 3. Nařízení vlády č. 441/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Účinnost 1.1.2008.