441/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 441/2004 Sb.
Částka 145
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 6. 2004
Rozeslán dne 27. 7. 2004
Platnost od 27. 7. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení č. I bodu 32 nabývá účinnosti dnem 15.4.2006.
Platnost do 31. 12. 2007
Novelizuje předpis 178/2001 Sb.
Zrušen předpisem 361/2007 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Změny v ustanoveních:

 • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
 • §1, §3, §5 (změny),
 • poznámka pod čarou č. 3a - nové znění,
 • §10, §14, §16, §19, §21, §23, §24, §28 (změny),
 • poznámka pod čarou č. 18 - nové znění,
 • v příloze č. 1, č 2, č. 3 (změny),
 • Bod 32. - změna s účinností dnem 15. dubna 2006.
  V příloze č. 3 tabulce č. 5 v koloně "Látka" u položky "chrysotil" se číslo "0,6" nahrazuje číslem "0,1" a vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1 a u položky "amfibolové azbesty" se číslo "0,3" nahrazuje číslem "0,1" a vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1,
 • v příloze č. 5 až č. 7 (změny),
 • Příloha č. 9 - nové znění,
 • v příloze č. 10 a č. 11 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná a závěrečná ustanovení, uvedená v čl. II novely.
Účinnost změn dnem 1. září 2004, s výjimkou čl. I bodu 32, který nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2006.