93/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 93/2012 Sb.
Částka 37
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 2. 2012
Rozeslán dne 26. 3. 2012
Platnost od 26. 3. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 90 nabývá účinnosti dne 26.3.2012.
Novelizuje předpis 361/2007 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Změny v ustanoveních:

 • §1 (rozsáhlé změny),
 • Nadpis části druhé (nad §2) zní:
  "RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ČLENĚNÍ, ZJIŠŤOVÁNÍ, HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA A PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI",
 • §2 "Základní členění" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 - nové znění,
 • v části druhé nadpis hlavy II (nad §3) zní:
  "PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S RIZIKOVÝMI FAKTORY MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK",
 • §3 "Hodnocení zátěže teplem" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládají se nové §3a "Vymezení pojmů" a §3b "Zátěž teplem na pracovišti" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 22,
 • §4 "Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim práce a bezpečnostní přestávky" včetně nadpisu - nové znění,
 • §4a "Ztráta tekutin" včetně nadpisu - nové znění,
 • §5 "Minimální opatření k ochraně zdraví a bližší požadavky na způsob organizace práce" včetně nadpisu - nové znění,
 • §6 "Hodnocení zátěže chladem a bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů" včetně nadpisu - nové znění,
 • §7 "Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště" včetně nadpisu - nové znění,
 • §8 (změny),
 • v §9 odst. 2 větě první, §15 odst. 1 a 3 a v §38 odst. 1 písm. h) se slovo "vystaven" nahrazuje slovem "exponován",
 • §9 (další změny),
 • §10 (změny),
 • v §10 odst. 1 písm. a) a b) a v §12 odst. 1 písm. c) a e) se za slovo "látky" vkládá slovo "směsi",
 • §11, §12 (změny),
 • v části druhé, hlavě III nadpis dílu 3 (nad §16) zní:
  "Chemické látky a směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci",
 • §16 "Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci" včetně nadpisu - nové znění,
 • v §17 odst. 1 a v §18 odst. 3 a 4 se slova "odst. 1" zrušují,
 • §18 (další změny),
 • §23, §25, §27, §27a, §29, §34, §39 (změny),
 • §40 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §41, §42, §45 (změny),
 • vkládá se nový §45a "Osvětlení venkovních pracovišť" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23,
 • §49, §53, §54, §55 (změny),
 • §55a "Úklid" včetně nadpisu - nové znění,
 • §55b "Malování" včetně nadpisu - nové znění,
 • v příloze č. 1 (rozsáhlé změny),
 • bod 90. - změny s účinností od 26.3.2012
  • Příloha č. 2 - nové znění,
 • v příloze č. 3 a č. 5 (změny).

Účinnost změn 1.4.2012 s výjimkou čl. I bodu 90, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (26.3.2012).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.