216/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/94 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 216/2005 Sb.
Částka 77
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2005
Rozeslán dne 3. 6. 2005
Platnost od 3. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I §183i, 183k, 183l, 183 m a 183n nabývají účinnosti dne 3.6.2005 a ustanovení části třetí čl. III bodů 4 a 5 nabývají účinnosti dne 1.12.2006.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 513/1991 Sb., 358/1992 Sb., 189/1994 Sb.
Novelizován předpisem 121/2008 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 se zrušuje,
  • v části první hlava III (§27 až §38l) včetně nadpisu "OBCHODNÍ REJSTŘÍK" - nové znění,
  • před §39 se vkládá označení hlavy IV včetně nadpisu, který zní:
   "HLAVA IV
   ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ".
  • §56, §68, §69, §69a, §69b, §69d, §71, §100, §112 (změny),
  • za §183h se vkládají nové §183i až §183n včetně nadpisu - Účinnost změn 3.6.2005.
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9, §120 (změny),
  • §200b až §200dc - nové znění.
 • Změna v §2, §6, §9 a §15 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů.
  Pokud jde o body 4. a 5. - Účinnost změn dnem 1.12.2006.
  • bod 4. V §9 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
  • bod 5. V §9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
   "(2) Vyšší soudní úředník v řízení ve věcech obchodního rejstříku činí všechny úkony, včetně provádění zápisů do rejstříku.".
   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
 • Změna v §80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ", nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejných seznamů, i když zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu nevyžaduje.".

ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. V

 1. Řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. V období jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí, že lhůta podle §200db odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro potřeby zápisu pro zmeškání lhůty prodlužuje o dalších pět pracovních dnů, a to i v případě, že je lhůta prodloužena podle §200db odst. 2 občanského soudního řádu.
 3. Do 31. prosince 2006 vydá rejstříkový soud na žádost vždy listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v obchodním rejstříku není; neověřený opis nebo potvrzení ani opis nebo potvrzení v elektronické podobě se nevydávají a ustanovení §28 odst. 3 a 5 obchodního zákoníku se nepoužijí. Do 31. prosince 2006 lze obchodní rejstřík vést pouze v listinné podobě; ustanovení §27 odst. 1 věta druhá a §33 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí.
 4. Osoba, která splňuje podmínky podle §183i odst. 1 tohoto zákona ke dni účinnosti tohoto zákona, může vykonávat právo výkupu účastnických cenných papírů podle §183i až 183n obchodního zákoníku do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak toto právo zaniká.

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení části první čl. I §183i, 183k, 183l, 183m a 183n, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (3.6.2005) , a s výjimkou ustanovení části třetí čl. III bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2006.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.