293/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 293/2013 Sb.
Částka 112
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2013
Rozeslán dne 27. 9. 2013
Platnost od 27. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 549/1991 Sb., 283/1993 Sb., 121/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3 (změny),
  • §6 - nové znění,
  • §7 (změny),
  • §8 se zrušuje,
  • §9 (změny),
  • §17a se zrušuje,
  • §19 až §21 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 55 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §22, §23, §26 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 57c se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • §27, §29 (změny),
  • vkládá se nový §29a,
  • §35 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 57a se zrušuje,
  • v §35a odst. 2, §206 odst. 2, §244 odst. 2 a §250f písm. c) se slovo "vztahu" nahrazuje slovem "poměru",
  • §38 se zrušuje,
  • §40, §41 až §41b (změny),
  • §42 - nové znění,
  • §46b, §46c, §50b, §50d (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 58f - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 62 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §73 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §74 až §75c, §76 (změny),
  • §76a a §76b se včetně poznámky pod čarou č. 33b zrušují,
  • §76c (změny),
  • §76d - nové znění,
  • §76e, §76f, §77, §77a, §79 (změny),
  • §80 - nové znění,
  • §81 se zrušuje,
  • §82, §83 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 62b a 62c se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §85 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 59 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §86, §87 (změny),
  • §88 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 62e se zrušuje,
  • §89a, §93 (změny),
  • §94 se zrušuje,
  • §96, §100, §102, §106, §107, §107a (změny),
  • §108 se zrušuje,
  • §109 až §111 (změny),
  • §113 se zrušuje,
  • §113a se zrušuje,
  • §114b (změny),
  • v §114c odst. 3 písm. d), §137 odst. 1 a v §140 odst. 4 se slova "100 odst. 3" nahrazují slovy "100 odst. 2",
  • §114c, §115a, §116 (změny),
  • vkládá se nový §116a,
  • §118b, §119a, §120, §131, §133a, §137, §140, §142a (změny),
  • §144 se zrušuje,
  • §146, §151 (změny),
  • §151a se zrušuje,
  • §153, §155, §159a, §160, §162, §163, §175 (změny),
  • §175a až §175ze, §180a až §182, §184 až §187, §189 až §200r, §200t až §200v a §200x až §200za se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 67b, 67c, 67d, 67e, 34a, 34c, 68, 69, 69a, 70, 71, 38, 72, 69b, 72a, 73, 74, 75, 34b, 75a, 75b, 60, 34e, 34g, 34h a 34i zrušují,
  • §176 "Řízení o žalobě z rušené držby" až §180 včetně nadpisu - nové znění,
  • §202 až §205a, §208, §210a, §211a (změny),
  • §211b se zrušuje,
  • §212, §212a, §213a (změny),
  • §218b se zrušuje,
  • §222, §222a, §230 až §232, §235a, §235d (změny),
  • v §235i odst. 3 a §243g odst. 2 se slovo "vztahy" nahrazuje slovem "poměry",
  • §238, §240, §241b, §242, §243, §244, §249 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 100 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §250, §251, §252 (změny),
  • v §252 odst. 4 písm. b), §320d písm. d), §320e, §320f odst. 3, §320g odst. 2, §335b odst. 4, §336 odst. 4, §336c odst. 1 písm. b) a e), §336c odst. 3, §336d odst. 1, §337c odst. 5 písm. e), §337c odst. 6, §338d odst. 1, §338zl odst. 2, §348 odst. 1 a v §349 odst. 1 se slovo "nemovitost" nahrazuje slovy "nemovitá věc",
  • v §252 odst. 4 písm. b), §254 odst. 7, §258 odst. 1, §260e odst. 2 písm. f), části šesté nadpisu hlavy čtvrté, §320b a 320c, §320d písm. b), c) až f), nadpisu nad §320f, §320f odst. 1 až 3, §320g, §320h odst. 1 a 2, §320i, §320j včetně nadpisu, §326 odst. 1, §335 odst. 2, §335a odst. 2, §335b odst. 1 písm. b), §335b odst. 3 a 4, §336 odst. 2 a 3, §336a odst. 1 písm. b) a c), §336a odst. 4, §336b odst. 2 písm. b) a g), §336b odst. 3 písm. b), §336b odst. 4 písm. c), §336c odst. 1 písm. a), §336f odst. 1, §336i odst. 1, §336i odst. 2 písm. b), §336l odst. 2, 4 a 6, §336o odst. 2 písm. e), §337c odst. 5 písm. e), §337d, §337h odst. 1 a 2, §338 odst. 3, §338b odst. 1, §338d, §338e odst. 1 a v §338zl odst. 2 se slovo "nemovitosti" nahrazuje slovy "nemovité věci",
  • §254 (změny),
  • v §254 odst. 7, §258 odst. 1, části šesté nadpisu hlavy sedmé, §338f odst. 1 a 2, §338g odst. 1 a 2, §338h odst. 1, nadpisu nad §338i, §338i odst. 2, §338k odst. 5 a 6, nadpisu nad §338m, §338m odst. 1, §338ma, nadpisu nad §338mb, §338mb odst. 1 a 2, §338mb odst. 3 úvodní části ustanovení, §338mb odst. 3 písm. b) a e), §338mb odst. 4, §338n odst. 1 úvodní části ustanovení, §338n odst. 1 písm. a) a e), §338n odst. 2 a 5, §338o odst. 2 písm. b), f), h), k) a l), §338p odst. 5, §338r odst. 1, §338u odst. 3, §338v odst. 1 a 2, §338w odst. 5, §338x odst. 1, §338z odst. 1 až 3, §338za odst. 3, §338ze odst. 5 písm. f), §338zf písm. a), nadpisu nad §338zj, §338zk odst. 1 a 3, §338zl odst. 1 a 2, §338zm odst. 1, §338zn, §338zo odst. 1, nadpisu nad §338zp, §338zp odst. 1, nadpisu nad §338zq, §338zq odst. 1 až 4 a v §338zr se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
  • §255 (změny),
  • v §258 odst. 1, části šesté nadpisu hlavy páté, nadpisu nad §335, §335 odst. 1 větách první a třetí, §335a odst. 1, §337d odst. 2, §338 odst. 1, §338a odst. 3, §338zn odst. 1 a 2 a v §348 odst. 1 se slovo "nemovitostí" nahrazuje slovy "nemovitých věcí",
  • v §258 odst. 1 a §338d odst. 1 se slovo "nemovitostem" nahrazuje slovy "nemovitým věcem",
  • §258 (další změny),
  • v §260a odst. 2 a v §260c odst. 1 se slova "Nemá-li povinný způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu" nahrazují slovy "Není-li povinný plně svéprávný",
  • §260c až §260e (změny),
  • v §260e odst. 2 písm. g), §338f odst. 1, §338g odst. 3, §338h odst. 1 písm. a), §338m odst. 2, §338o odst. 2 písm. g), §338p odst. 1 písm. b) a c), §338p odst. 3, §338q odst. 1, §338z, §338za odst. 3, §338ze odst. 5 písm. f), §338ze odst. 6, §338zj odst. 1, §338zk odst. 1 úvodní části ustanovení, §338zl odst. 1 a v §338zn odst. 3 se slovo "podnik" nahrazuje slovem "závod",
  • §260h, §262 (změny),
  • §262a - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 79 se zrušuje,
  • §264, §267 až §267b, §269, §270 (změny),
  • §272 až §273b se včetně nadpisů zrušují,
  • §274 (změny),
  • v §279 odst. 2 písm. b) a c), §332 odst. 3, §337c odst. 1 písm. f) a §338ze odst. 1 písm. h) se slovo "škody" nahrazuje slovem "újmy",
  • §279, §299, §303, §304, §309a (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 82 až 84 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • v §309a odst. 1 a v §331a odst. 1 se slovo "závazku" nahrazuje slovem "dluhu",
  • Poznámky pod čarou č. 86 až 89 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • vkládá se nový §311a,
  • §312, §313, §314c, §317, §320 (změny),
  • v §320a odst. 2 a v §320ab odst. 8 se slova "vypořádací podíl" nahrazují slovem "vypořádání",
  • v §320a odst. 3 a v §320ab odst. 8 se slova "a §313 až 316" nahrazují slovy ", §313 až 316 a §317 odst. 3",
  • §320aa, §320ab, §320b (změny),
  • v §320d úvodní části ustanovení a v §335b odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "povinnému" vkládají slova ", a týká-li se nařízení výkonu rozhodnutí nemovité věci ve společném jmění manželů, i manželovi povinného",
  • v §320d písm. a), §335a odst. 2, §335b odst. 1 písm. a), §336 odst. 1, §336a odst. 1 písm. a), §336b odst. 2 písm. h), §336j odst. 4, §336ja odst. 1, 3 až 5, §336l odst. 1, §336m odst. 3, §338c odst. 1, §340 odst. 1 a v §348 odst. 3 se slovo "nemovitost" nahrazuje slovy "nemovitou věc",
  • §320d (změny),
  • v §320d písm. c), §320g odst. 1 a v §335b odst. 4 se za slovo "nájemní" vkládají slova "či pachtovní",
  • §320f, §320g, §320j, §322, §323 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 86c a 86d se zrušují,
  • §324 (změny),
  • v §325a a v §345 odst. 4 se slova ", místa podnikání" zrušují,
  • v §325b odst. 2, §335b odst. 4, §336c odst. 1 písm. b) a v §338p odst. 1 písm. b) se slova ", místo podnikání" zrušují,
  • v §326 odst. 1 a v §326a se slova ", místu podnikání" zrušují,
  • §326 (další změny),
  • Poznámky pod čarou č. 86e a 86f se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 86h se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §327a (změny),
  • §327b se zrušuje,
  • §328, §328b (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 86i se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • v §329 odst. 3, §330a odst. 3, §336i odst. 2 písm. a), §336j odst. 1, §336o odst. 3, §338w odst. 1 písm. a) a v §338x odst. 1 se za slovo "právo" vkládají slova "nebo výhrada zpětné koupě",
  • §329, §329a (změny),
  • v §330 odst. 3 a v §336n odst. 1 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • v §330 odst. 3, §336n odst. 2 a §338za odst. 2 se slovo "závazcích" nahrazuje slovem "dluzích",
  • §330, §330a (změny),
  • v §330a odst. 2 písm. h) a v §336o odst. 2 písm. h) se za slovo "práva" vkládají slova "nebo výhrady zpětné koupě",
  • v §330a odst. 2 písm. h) a v §336o odst. 2 písm. h) se slova "je předkupní právo prokázáno" nahrazují slovy "jsou předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány",
  • §331 (změny),
  • v §331 odst. 5 a v §342 odst. 2 se slova "přiměřeně podle §185g" nahrazují slovy "přiměřeně podle §301 zákona o zvláštních řízeních soudních",
  • v §331 odst. 5 a v §342 odst. 2 se slova "lhůta podle §185g odst. 1" nahrazují slovy "lhůta podle §301 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních",
  • §331a, §334, §334a, §335, §335a, §335b, §336a, §336b (změny),
  • v §336c odst. 1 písm. a), §336e odst. 3 větě první a v §338r odst. 3 se za slovo "právo" vkládají slova "nebo výhradu zpětné koupě",
  • §336e, §336i, §336j, §336ja, §336l (změny),
  • v §336l odst. 6 a v §338z odst. 4 se za slova "vydat mu" vkládají slova "plody a",
  • v §336l odst. 6, §338i odst. 3 a v §338z odst. 4 se slovo "škodu" nahrazuje slovem "újmu",
  • v §336l odst. 6 a v §320f odst. 2 se slovo "nemovitostí" nahrazuje slovy "nemovitou věcí",
  • v §336n odst. 3, §338o odst. 2 písm. f) a v nadpisu nad §338zk se slovo "závazků" nahrazuje slovem "dluhů",
  • §337a (změny),
  • v §337c odst. 4 a v §338ze odst. 4 se slova ", úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení" nahrazují slovy "nebo úroky z prodlení",
  • v §337d odst. 2 a v části šesté nadpisu hlavy šesté se slovo "nemovitostech" nahrazuje slovy "nemovitých věcech",
  • §338 až §338c, §338f až §338h (změny),
  • v §338h odst. 1 písm. d) a v §338zk odst. 1 písm. a) se slova "věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které" nahrazují slovy "majetek, který",
  • v §338h odst. 1 písm. d) a v §338zk odst. 1 písm. a) se slovo "mají" nahrazuje slovem "má", v §338h odst. 1 písm. d) se slovo "je" nahrazuje slovem "jej" a slovo "nimi" se nahrazuje slovem "ním",
  • §338h (další změny),
  • §338k, §338m, §338mb (změny),
  • v §338n odst. 1 písm. a), §338o odst. 2 písm. f), §338r odst. 1 a v §338za odst. 3 se slova "věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících" nahrazují slovy "majetku náležejícího",
  • §338n (další změny),
  • v §338o odst. 2 písm. f) a v §338zn odst. 1 a 2 se slovo "patřících" nahrazuje slovem "náležejících",
  • §338o, §338p (další rozsáhlé změny),
  • v §338s odst. 1 a 2, §338ze odst. 1 písm. e), §338ze odst. 3 a v §338ze odst. 5 písm. d) se slova ", postoupením pohledávky nebo" nahrazují slovy "nebo zajišťovacím",
  • §338v, §338w, §338x, §338z, §338ze, §338zf, §338zk, §338zm, §338zn, §338zp (změny),
  • vkládá se nový §338zqa "Prodej rodinného závodu" včetně nadpisu,
  • §340 (změny),
  • §343 a §344 se včetně nadpisu zrušují,
  • §351 (změny),
  • §354 "Oznámení výhrady" včetně nadpisu - nové znění.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.
 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §6a, §9, §10, §11 (změny),
  • v příloze zákona (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými dnem nebo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §5, §12j, §16 a §21 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 - nové znění,
  • §5, §8, §9 (změny),
  • §10 se zrušuje,
  • §11 - nové znění,
  • §13, §17 (změny),
  • §27 se zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2014.