362/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010
ikona P
Číslo předpisu 362/2009 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 10. 2009
Rozeslán dne 20. 10. 2009
Platnost od 20. 10. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení částí desáté a jedenácté nabývají účinnosti dne 20.10.2009 a ustanovení části čtvrté čl. V bodu 7 nabývá účinnosti dne 1.2.2010.
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 117/1995 Sb., 48/1997 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb., 435/2004 Sb., 108/2006 Sb., 187/2006 Sb., 206/2009 Sb., 289/2009 Sb., 326/2009 Sb.
Novelizován předpisem 166/2010 Sb., 347/2010 Sb., 80/2011 Sb., 364/2011 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.
Změny:

 • Změna v §6, §11 a §16a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 a §7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III - Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období, předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použijí dosavadní právní předpisy.

 • Změna v zákoně č. 289/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §48, §70, §85 (změny),
  • bod 7. - změny s účinností od 1.2.2010
   • v §104 odst. 1 ve sloupci "Pevná část" se číslo "1,03" nahrazuje číslem "1,07", číslo "1 280,00" se nahrazuje číslem "1 340,00" a ve sloupci "Minimální" se číslo "1,92" nahrazuje číslem "2,01".

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 1. Zajištění daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnuté provozovateli daňových skladů, oprávněnými příjemci a daňovými zástupci pro zasílání vybraných výrobků se považuje za zajištění daně poskytnuté podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za podmínky, že uvedené osoby zvýší zajištění daně do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tak, aby odpovídalo zajištění daně poskytnutému podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Má-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona dojít ke změně způsobu zajištění daně poskytnutého provozovateli daňových skladů, tyto osoby
  a) podají do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona celnímu ředitelství prostřednictvím celního úřadu návrh na změnu způsobu zajištění daně a
  b) poskytnou do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně způsobu zajištění daně zajištění daně v souladu s tímto rozhodnutím;
  jinak povolení k provozování daňového skladu vydané podle §20 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Celní ředitelství o návrhu na změnu způsobu zajištění daně podle bodu 2 rozhodne do 30 dnů ode dne zahájení řízení. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho doručení; odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek.
 4. Zajištění daně poskytnuté pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně nebo pro dopravu vybraných výrobků osvobozených od daně, zahájenou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ukončenou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §37, §38 a §47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

 1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející den nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použijí dosavadní právní předpisy.
 2. Plátce, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby, je za zúčtovací období zahrnující jak část roku 2009, tak část roku 2010, oprávněn provést mimořádný odečet z měřicích zařízení k 31. prosinci 2009, případně provést propočet spotřeby při dodání elektřiny, plynu, vody, tepla a chladu a při poskytnutí telekomunikačních služeb k datu 31. prosince 2009, a to i tehdy, bude-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto datu. V těchto případech pak u spotřeby za období do 31. prosince 2009 plátce uplatní sazbu daně platnou do 31. prosince 2009 a u spotřeby za období od 1. ledna 2010 plátce uplatní sazbu daně platnou od 1. ledna 2010.
 3. Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a to nejpozději do 31. prosince 2009, použije při vyúčtování těchto přijatých úplat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění po 1. lednu 2010 sazbu daně z přidané hodnoty platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty při přijetí úplaty.
 4. U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. prosince 2008 podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2008, a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. prosince 2008, se po 1. lednu 2010 uplatní sazba daně platná do 31. prosince 2008.
 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §7 odst. 1 písm. a) bodě 1 a v §9 odst. 2 a 5 se číslo "2009" nahrazuje číslem "2010",
  • v §7 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 a odst. 2 a v §9 odst. 3, 4 a 5 se číslo "2010" nahrazuje číslem "2011",
  • §15 (změny),
  • vkládá se nový §15b,
  • §21a včetně nadpisu se zrušuje.

Čl. X - Přechodná ustanovení

 1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce před rokem 2011 odvádějí zaměstnavatelé podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2010.
 2. Sleva na pojistném podle §21a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za prosinec 2009.
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17 "Podmínky nároku na přídavek na dítě" a §18 "Výše přídavku na dítě" včetně nadpisů - nové znění.

Čl. XII - Přechodná ustanovení

 1. Přídavek na dítě podle §17 a 18 náležející přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za měsíc prosinec 2009.
 2. Úřady práce do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stanoví nově nárok na přídavek na dítě a jeho výši podle §17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Úřady práce doručí nejpozději do dne výplaty přídavku na dítě náležející za měsíc leden 2010 písemné sdělení o změně přídavku na dítě podle §17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.
 4. Úřady práce do 31. ledna 2011 stanoví nově výši rodičovského příspěvku podle §32 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §21a,
  • vkládá se nový §29a,
  • vkládá se nový §37a,
  • vkládá se nový §40a.

Čl. XIV - Přechodná ustanovení

 1. Vznikl-li nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství před 1. lednem 2010 a trvá i po 31. prosinci 2009, upraví se výše této dávky za kalendářní den od 1. ledna 2010 podle §21a, 29a a 37a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2010.
 2. Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) před 1. lednem 2010 a trvá i po 31. prosinci 2009, vyplácí se ošetřovné za podmínek a po dobu podle předpisů účinných do dne 1. ledna 2010; to platí i v případě, kdy potřeba ošetřování (péče) vznikla před 1. lednem 2010 a trvá i po 31. prosinci 2009 a v průběhu tohoto ošetřování (péče) druhý z oprávněných převezme ošetřování (péči) nebo se zastaví běh podpůrčí doby.
 3. Vznikl-li nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství před 1. lednem 2011 a trvá i po 31. prosinci 2010, upraví se výše této dávky za kalendářní den od 1. ledna 2011 podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2011.
 4. Vznikla-li potřeba ošetřování (péče) před 1. lednem 2011 a trvá i po 31. prosinci 2010, vyplácí se ošetřovné od 1. ledna 2011 za podmínek a po dobu podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2011.
 • Změna v čl. II bodu 3, bodu 4 a v čl. VI písm. b) zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 • ČÁST DESÁTÁ - změny s účinností od 20.10.2009
  • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 20.10.2009), kde se §50a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32h zrušuje.
 • ČÁST JEDENÁCTÁ - změny s účinností od 20.10.2009
  • Změna zákona č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (s účinností od 20.10.2009).
   Změny:
   • Část druhá a v části jedenácté čl. XV body 3 a 4 se zrušují.
   • v části čtrnácté čl. XVIII se písmeno b) zrušuje, zároveň se zrušuje označení písmene a) a na jeho konci se čárka nahrazuje tečkou.
 • Změna v §2 a §24b zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §23a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §3c včetně poznámky pod čarou č. 37 - nové znění.
 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15, §30, §39a, §39b, §39c, §39f, §39l (změny),
  • vkládají se nové §39o "Doručování v řízeních podle části šesté" a §39p "Zkrácené řízení" včetně nadpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XXII, bodu 1. až 5. novely.

Účinnost změn dnem 1.1.2010, s výjimkou ustanovení částí desáté a jedenácté, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona (20.10.2009), a ustanovení části čtvrté čl. V bodu 7, které nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona (1.2.2010).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.