364/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
ikona P
Číslo předpisu 364/2011 Sb.
Částka 128
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 6. 12. 2011
Platnost od 6. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 218/2002 Sb., 435/2004 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 206/2009 Sb., 362/2009 Sb.
Novelizován předpisem 234/2014 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Změny:

 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §18, §19, §23, §24, §26, §28 (změny),
  • §29 - nové znění,
  • §29a se zrušuje,
  • §30, §34, §56, §61, §64, §65, §84, §97, §105 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,

 1. vyplácí se nemocenské za podmínek a po dobu podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, a
 2. období 21 kalendářních dnů uvedené v §18 odst. 8 písm. b), §56 odst. 3 větě druhé, §61 písm. j), §64 odst. 1 písm. p), §65 odst. 2 písm. c) a §105 větě první zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zůstává zachováno.
 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5b, §5c, §7, §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 66 - nové znění,
  • §9 (další změny),
  • §11, §13a, §14, §14a, §14c, §15 (změny),
  • §15b se zrušuje,
  • §17 (změny),
  • v §22 odst. 1 úvodní části ustanovení a v §22b odst. 1, 3 a 4 se slova "odst. 5 a 6" nahrazují slovy "odst. 3 a 4",
  • §23b (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Maximální vyměřovací základ zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné za rok 2011 se stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §66, §76, §77, §123, §192 a §194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,

 1. přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti podle §192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, a
 2. délka doby nebo období 21 kalendářních dnů uvedené v §66 odst. 1 větě druhé a §192 odst. 1 větě třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zůstává zachována.
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 - nové znění,
  • §5 až §7 (změny),
  • v části třetí se hlava druhá (§20 až §23) včetně nadpisu zrušuje,
  • v §25 odst. 1 písm. b) a c) a v §26 odst. 1 písm. a) a b) se v tabulkách slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 5",
  • v §30 odst. 1 písm. b) až d) a v §30a odst. 1 se slova "21 měsíců" nahrazují slovy "9 měsíců",
  • §30b, §31, §37, §40b, §43 (změny),
  • §44 "Podmínky nároku na porodné" včetně nadpisu - nové znění,
  • §45, §46, §51 (změny),
  • v §51 odst. 4 a v §54 odst. 2 se za slova "v §2 písm. a)" vkládají slova "bodech 1 a 2",
  • §54, §57, §58, §68, §69 (změny).
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §25, §30, §39, §44 (změny),
  • vkládá se nový §44a včetně poznámek pod čarou č. 73 a 74,
  • vkládá se nový §44b,
  • §46, §50, §56 (změny),
  • vkládá se nový §58a,
  • §59, §60 (změny),
  • §60a - nové znění,
  • §61 až §63 (rozsáhlé změny),
  • §65 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 41a - nové znění,
  • §104 (změny),
  • §114 "Překlenovací příspěvek" včetně nadpisu - nové znění,
  • §142 (změny).
 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §15, §18 (změny),
  • §18a se zrušuje,
  • §25 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 51 - nové znění,
  • §29, §82, §92, §107 (změny).
 • Změna v §279 odst. 2 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13, §16a a §83 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §10, §16, §25, §36, §65 a §67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIII - Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, zůstává období 21 kalendářních dnů uvedené v §10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zachováno.

 • Změna v §34 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XV - Přechodné ustanovení
Byl-li představitel uvedený v §1 písm. a) až f) zákona č. 236/1995 Sb. nebo soudce uznán dočasně neschopným k výkonu funkce nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2014 a dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá ještě v roce 2014, poskytuje se mu plat podle §34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

 • Změna v §73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVII - Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna podle §73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

 • Změna v §48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIX - Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva kraje měsíční odměna podle §48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

 • Změna v §53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXI - Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy nebo uvolněnému členu zastupitelstva městské části hlavního města Prahy měsíční odměna podle §53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

 • Změna v §111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXIII - Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná neschopnost k výkonu služby vznikla před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží státnímu zaměstnanci plat ve snížené výši podle §111 služebního zákona, ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

 • Změna v §9 odst. 1 písm. b) bodě 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. I se body 9, 12 až 14, bod 28, pokud jde o §29 odst. 1 písm. g) a h), body 55 a 81, bod 98, pokud jde o §107 odst. 2 písm. p), a bod 101, pokud jde o §107 odst. 2 písm. p), zrušují,
  • v čl. II se body 3 a 4 zrušují,
  • v čl. VI se písmeno b) zrušuje,
  • dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
 • Změna zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. XIV se bod 3 zrušuje.
  • Část devátá se zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2012.