347/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
ikona P
Číslo předpisu 347/2010 Sb.
Částka 127
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 11. 2010
Rozeslán dne 8. 12. 2010
Platnost od 8. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XXIX bodu 1 nabývá účinnosti dne 8.12.2010.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 218/2002 Sb., 435/2004 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 206/2009 Sb., 362/2009 Sb.
Novelizován předpisem 80/2011 Sb.
Anotace

Změny některých zákonů v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Změny:

 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §18, §19, §23, §24, §26, §28 (změny),
  • §29 - nové znění,
  • §29a se zrušuje,
  • §30, §34, §56, §61, §64, §65, §84, §97, §105 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5b, §5c, §7, §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 66 - nové znění,
  • §11, §13a, §14, §14a, §14c, §15b, §17 (změny),
  • v §22 odst. 1 úvodní části ustanovení a v §22b odst. 1, 3 a 4 se slova "odst. 5 a 6" nahrazují slovy "odst. 3 a 4",
  • §23b (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 4. novely.

 • Změny v §66, §76, §77, §123, §192 a §194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. a 2. novely.

 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 - nové znění,
  • §5 (rozsáhlé změny),
  • §6, §7 (změny),
  • v části třetí se hlava druhá (§20 až §23) včetně nadpisu zrušuje,
  • v §25 odst. 1 písm. b) a c) a §26 odst. 1 písm. a) a b) se v tabulkách slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 5",
  • v §30 odst. 1 písm. b) až d) a §30a odst. 1 se slova "21 měsíců" nahrazují slovy "9 měsíců",
  • §30b, §31, §37, §40b, §43 (změny),
  • §44 "Podmínky nároku na porodné" včetně nadpisu - nové znění,
  • §45, §46, §51 (změny),
  • v §51 odst. 4 a §54 odst. 2 se za slova "v §2 písm. a)" vkládají slova "bodech 1 a 2",
  • §54, §57, §58, §68, §69 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VIII, bodu 1. až 4. novely.

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6, §25, §30, §39, §44 (změny),
  • vkládá se nový §44a včetně poznámek pod čarou č. 73 a 74,
  • §46, §50, §56 (změny),
  • vkládá se nový §58a,
  • §59, §60 (změny),
  • §60a - nové znění,
  • §61, §62, §63, §65 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 41a - nové znění,
  • §104 (změny),
  • §114 "Překlenovací příspěvek" včetně nadpisu - nové znění,
  • §142 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. X, bodu 1. až 6. novely.

 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §15, §18 (změny),
  • §18a se zrušuje,
  • §25 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 51 - nové znění,
  • §29, §82, §92, §107 (změny).

Čl. XII - Přechodná ustanovení

 1. Příspěvek na péči ve stupni I (lehká závislost) ve výši podle §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za měsíc prosinec 2010.
 2. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doručí nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči za měsíc leden 2011 příjemcům příspěvku na péči ve stupni I (lehká závislost) písemné sdělení o změně výše tohoto příspěvku podle §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.
 • Změna v §279 odst. 2 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,kde se za slova "14 kalendářních dnů" vkládají slova "a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů".
 • Změna v §13, §16a a §83 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9, §10, §16, §25, §36, §65 a §67a (změny),
  • v příloze se v řádku Rok narození 1946 ve sloupci ženy s počtem vychovaných dětí 4 slova "54r + 8m" nahrazují slovy "55r + 8m".

Čl. XVI - Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, zůstává období 21 kalendářních dnů uvedené v §10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zachováno.

 • Změny v §34 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVIII - Přechodná ustanovení

 1. Byl-li představitel uvedený v §1 písm. a) až f) zákona č. 236/1995 Sb. nebo soudce uznán dočasně neschopným k výkonu funkce nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2011 a dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá ještě v roce 2011, poskytuje se mu plat podle §34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Byl-li představitel uvedený v §1 písm. a) až f) zákona č. 236/1995 Sb. nebo soudce uznán dočasně neschopným k výkonu funkce nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2014 a dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá ještě v roce 2014, poskytuje se mu plat podle §34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.
 • Změna v §73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "čtrnáctého kalendářního dne" vkládají slova "a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne".

Čl. XX - Přechodná ustanovení

 1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna podle §73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna podle §73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.
 • Změna v §48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "čtrnáctého kalendářního dne" vkládají slova "a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne".

Čl. XXII - Přechodná ustanovení

 1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna podle §48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna podle §48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.
 • Změna v §53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "čtrnáctého kalendářního dne" vkládají slova "a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne".

Čl. XXIV - Přechodná ustanovení

 1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy nebo uvolněnému členu zastupitelstva městské části hlavního města Prahy měsíční odměna podle §53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy nebo uvolněnému členu zastupitelstva městské části hlavního města Prahy měsíční odměna podle §53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.
 • Změna v §111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se za slovo "přísluší" vkládají slova "před 1. lednem 2014 v době prvních 21 kalendářních dnů a po 31. prosinci 2013".

Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná neschopnost k výkonu služby vznikla před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží státnímu zaměstnanci plat ve snížené výši podle §111 služebního zákona ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

 • Změna v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde se v §9 odst. 1 písm. b) bodě 1 za slova "14 dnů" vkládají slova "a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů".
 • Změna zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. I se body 9, 12 až 14, bod 28, pokud jde o §29 odst. 1 písm. g) a h), body 55 a 81, bod 98, pokud jde o §107 odst. 2 písm. p), a bod 101, pokud jde o §107 odst. 2 písm. p), zrušují,
  • v čl. II se body 3 a 4 zrušují
  • v čl. VI se písmeno b) zrušuje; dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
 • Změna zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.
  Změny v ustanoveních:
 • bod 1. - změna s účinností od 8.12.2010
 • v čl. XIV se bod 3 zrušuje.
 • Část devátá se zrušuje.

Účinnost změn dnem 1.1.2011, s výjimkou ustanovení čl. XXIX bodu 1, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona (8.12.2010).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.