169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 169/2013 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 5. 2013
Rozeslán dne 21. 6. 2013
Platnost od 21. 6. 2013
Účinnost od 1. 10. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 47 nabývá účinnosti dne 1.1.2015, čl. I bodu 57 nabývá účinnosti dne 1.1.2014.
Novelizuje předpis 56/2001 Sb., 185/2001 Sb., 25/2008 Sb.
Novelizován předpisem 184/2014 Sb., 223/2015 Sb., 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4, §6, §7, §8 (změny),
  • bod 24. - změny s účinností od 1.10.2014
   • v §9 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Žádost se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54)." a věta pátá se nahrazuje větou "Osvědčení a sdělení se vydávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí54).",
  • §9 (další změny),
  • v §10 odst. 1 a v §12 odst. 1 a 4 se slova "Prvotní původce odpadů" nahrazují slovem "Každý",
  • §15, §16, §18, §27a, §31a (změny),
  • v §31e odst. 3 písm. a) a v §37i odst. 3 písm. a) se slovo "místo" nahrazuje slovy "adresu místa",
  • §31e (další změny),
  • §31h, §31j (změny),
  • §34 "Povinnosti při nakládání s odpadem z výroby oxidu titaničitého" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje,
  • §37, §37b, §37e (změny),
  • bod 47. - změny s účinností od 1.1.2015
   • v §37e odst. 7 se slova "a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí" zrušují,
  • §37g, §37j, §37k (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 31r se zrušuje,
  • §38 (změny),
  • bod 57. - změny s účinností od 1.1.2014
   • vkládají se nové §38a a §38b včetně poznámky pod čarou č. 30c,
  • body 58. až 67. - změny s účinností od 1.10.2014
   • bod 58. - v §39 odstavec 3 - nové znění,
   • bod 59. - v §39 odst. 4 (změny),
   • bod 60. - v §39 odstavec 6 - nové znění,
   • bod 61. - v §39 odst. 7 (změny),
   • bod 62. - v §39 odst. 8 (změny),
   • bod 63. - v §39 odst. 9 (změny),
   • bod 64. - v §39 odstavec 10 - nové znění,
   • bod 65. - v §39 odstavce 11 a 12 - nové znění,
   • bod 66. - v §39 se doplňují odstavce 13 a 14 včetně poznámky pod čarou č. 55,
   • bod 67. - §40 "Evidence při přepravě nebezpečného odpadu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §41, §44, §48a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje,
  • §51, §66, §72, §76, §77, §78, §79, §82 (změny),
  • bod 104. - změny s účinností od 1.10.2014
   • v §82 odst. 3 se za slova "§20 písm. e)," vkládají slova "§31f," a slova "§39 odst. 2, 3, 5 a 8" se nahrazují slovy "§39 odst. 2 až 6 a 8".
  • Přílohy č. 1, č. 5 a č. 8 se zrušují,
  • v příloze č. 9 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna v §4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
 • Změna v §13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.10.2013, s výjimkou čl. I bodu 47, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2015, čl. I bodu 57, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2014, a čl. I bodů 24, 58 až 67 a 104, které nabývají účinnosti dnem 1.10.2014.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.