192/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 192/2012 Sb.
Částka 67
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2012
Rozeslán dne 12. 6. 2012
Platnost od 12. 6. 2012
Účinnost od 12. 7. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. III bodů 6 a 11 a čl. IV bodu 2 nabývají účinnosti dne 1.1.2013.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 72/2000 Sb., 428/2011 Sb.
Ruší předpis 250/2004 Sb., 242/2005 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).
  Změny v ustanoveních:
  • Nadpis části první "INVESTIČNÍ POBÍDKA" - nové znění,
  • §1 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • vkládá nový §1a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 19,
  • §2 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 - nové znění,
  • §3 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 - nové znění,
  • §3 (další změny),
  • v §3 se doplňují odstavce 5 až 8 včetně poznámky pod čarou č. 22,
  • §4 - nové znění,
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a,
  • §6 (změny),
  • vkládá se nový §6a,
  • §7, §10, §11 (změny),
  • vkládá se nový §11a,
  • Příloha včetně nadpisu - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Investiční pobídky poskytnuté v souladu s dosavadními právními předpisy zůstávají v platnosti v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.
 3. Kontrola investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provádí podle dosavadních právních předpisů.
 4. Při nesplnění podmínek, za kterých byly investiční pobídky poskytnuty podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou nesplnění podmínky podle §6a odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kdy se postupuje podle §6a odst. 8 věty druhé zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35a, §35b (změny),
  • bod 6. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §36 odst. 3 se za větu šestou vkládá věta "U příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo m) s výjimkou dividendového příjmu se základ daně a sražená daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu se zaokrouhluje na celé koruny dolů.",
  • bod 11. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §38m se doplňuje odstavec 11, který zní:
    "(11) Ustanovení odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) a odstavce 10 se přiměřeně použijí při transformaci penzijního fondu na penzijní společnost a transformovaný fond.".

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení §35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije u poplatníka, kterému byl příslib investiční pobídky poskytnut v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Pro úrokový příjem z dluhopisu emitovaného přede dnem nabytí účinnosti čl. III bodu 6 tohoto zákona se použije ustanovení §36 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. III bodu 6 tohoto zákona. (s účinností od 1.1.2013)
 3. Vznikla-li v období od 1. ledna 2012 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost podat daňové přiznání podle §38m odst. 2 písm. e) nebo f) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podává se daňové přiznání nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.
  Změny v ustanoveních:
  • v části šesté čl. VI se body 20 a 21 zrušují.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 242/2005 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky.
 2. Vyhláška č. 250/2004 Sb., kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky.

Účinnost změn dnem 12.7.2012 s výjimkou čl. III bodů 6 a 11 a čl. IV bodu 2, které nabývají účinnosti dnem 1.1. 2013.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.