299/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 299/2016 Sb.
Částka 116
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 21. 9. 2016
Platnost od 21. 9. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Novelizuje předpis 300/2008 Sb., 93/2009 Sb., 377/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 „Předmět úpravy“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 24 - nové znění („euronovela“ předmětu úpravy),
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • nadpis nad označením §4 se zrušuje,
  • pod označení §4 se vkládá nadpis "Vydání auditorského oprávnění fyzické osobě",
  • §4 (rozsáhlé změny),
  • pod označení §5 se vkládá nadpis "Vydání auditorského oprávnění obchodní společnosti",
  • §5 až §7 (změny),
  • §7a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §7c (rozsáhlé změny),
  • §8 „Auditorská zkouška“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §8a „Rozdílová zkouška“ až §8c „Zkušební komise“ včetně nadpisů,
  • §10 (změny),
  • §10a „Schvalování auditorů ze třetích zemí“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §10b „Auditorská osoba z jiného členského státu a volné poskytování služeb“ včetně nadpisu,
  • §11 až §12a (změny),
  • vkládá se nový §13a „Profesní skepticismus auditora“ včetně nadpisu,
  • §14 „Nezávislost“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §14a „Nezávislost osob při provádění auditorské činnosti“ až §14i „Vztah statutárního auditora k auditované účetní jednotce“ včetně nadpisů,
  • §15 (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §15a „Zproštění auditora povinnosti zachovávat mlčenlivost“ a §15b „Povinnost dalších osob zachovávat mlčenlivost“ včetně nadpisů,
  • §16 „Odměna za povinný audit“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §17 (změny),
  • vkládají se nové §17a „Zánik závazku ze smlouvy o povinném auditu“ a §17b „Zakázaná ujednání“ včetně nadpisů,
  • §19 až §20b (změny),
  • vkládá se nový §20c „Společné provádění povinného auditu“ včetně nadpisu,
  • §21, §23 (změny),
  • §24 „Systém zajištění kvality“ až §24c „Kontrolor kvality“ včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §24d „Kontrola kvality“ až §24i „Společná kontrola kvality“ včetně nadpisů,
  • §25 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §25b „Vyloučení z výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti“ včetně nadpisu,
  • §26, §27 (změny),
  • vkládá se nový §27a „Zveřejnění rozhodnutí o kárném provinění“ včetně nadpisu,
  • §28, §29, §31 až §37 (změny),
  • vkládá se nový §37a „Rozpočet Rady“ včetně nadpisu,
  • §38 (rozsáhlé změny),
  • §38a, §39 (změny),
  • §39a „Podmínky členství v Prezidiu“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §39b „Disciplinární výbor“ a §39c „Kontrolní výbor“ včetně nadpisů,
  • §40 (změny),
  • vkládají se nové §40a „Zásady odměňování a poskytování cestovních náhrad“ až §40e „Oznamování případů porušení“ včetně nadpisů,
  • §41, §42 (změny),
  • §43 „Určení auditora subjektem veřejného zájmu“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §43a „Vztah statutárního auditora k subjektu veřejného zájmu“ až §43d „Informační povinnosti auditora“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 25,
  • §44, §44a (změny),
  • vkládá se nový §44aa „Další působnost a povinnosti výboru pro audit“ včetně nadpisu,
  • §44b (změny),
  • §44c „Zřízení výboru pro audit některými subjekty s majetkovou účastí státu“ a §45 „Další požadavky na auditora subjektu s majetkovou účastí státu“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §47 až §49a (změny),
  • §49b „Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“ a §49c „Správní delikty Komory“ včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §49d „Správní delikty subjektu veřejného zájmu“ až §49g „Zahlazení postihu za správní delikt“ včetně nadpisů,
  • §50 „Vztah k jiným právním předpisům“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §50a „Zmocnění“ včetně nadpisu.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 17. novely.

 • Změna v §4 a §15 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření.
  Změny v ustanoveních:
  • Část dvacátá čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje,
  • v části dvacáté deváté čl. XXXII písm. b) se slova "dvacáté čtvrté" zrušují.