60/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 60/2005 Sb.
Částka 16
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 1. 2005
Rozeslán dne 8. 2. 2005
Platnost od 8. 2. 2005
Účinnost od 8. 2. 2005
Novelizuje předpis 440/2003 Sb., 40/2004 Sb.
Novelizován předpisem 138/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a
 2. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("Předmět úpravy") včetně nadpisu - nové znění,
  • nadpis nad §2 se zrušuje,
  • §2 ("Vymezení pojmů") včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b - nové znění,
  • §3 se včetně dosavadní poznámky pod čarou č. 1 a odkazu na tuto poznámku pod čarou zrušuje,
  • §4 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a - nové znění,
  • §5 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 3a - nové znění,
  • §6 (změny),
  • Hlava III "PROPUŠTĚNÍ SUROVÝCH DIAMANTŮ DO CELNÍHO REŽIMU" (§7 až §16) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6, 6a, 7, 8, 8a a 9 - nové znění,
  • §17, §18 včetně nadpisu a §19 se zrušují,
  • §20 včetně poznámky pod čarou č. 10 - nové znění,
  • §21 až §25 se včetně nadpisů zrušují,
  • §26 až §29, §31 až §35, §37, §40 (změny),
  • §41 ("Náhrada nákladů") včetně nadpisu - nové znění,
  • §42 až §45 se včetně nadpisu nad §42 zrušují.

Čl. II - Přechodná ustanovení
Certifikáty vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za certifikáty vydané podle tohoto zákona.
Čl. III - Zmocňovací ustanovení
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

 • Změna zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • vkládají se nové §9a ("Koncese na stavební práce") a §9b ("Koncese na služby"),
  • §17 (změny),
  • vkládá se nová část čtvrtá "UDĚLOVÁNÍ KONCESÍ" (§71a až §71g); dosavadní části čtvrtá až osmá se označují jako části pátá až devátá,
  • §110 (změny).

Účinnost změn 8.2.2005.