233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob
ikona P
Číslo předpisu 233/2009 Sb.
Částka 70
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 21. 7. 2009
Rozeslán dne 30. 7. 2009
Platnost od 30. 7. 2009
Účinnost od 1. 8. 2009
Platnost do 30. 9. 2020
Ruší předpis 90/2006 Sb., 272/2006 Sb., 139/2007 Sb., 255/2008 Sb.
Provádí předpis 21/1992 Sb., 87/1995 Sb., 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 192/2011 Sb., 58/2012 Sb., 372/2012 Sb., 248/2013 Sb., 171/2014 Sb., 158/2016 Sb., 402/2017 Sb., 200/2020 Sb.
Zrušen předpisem 355/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 21/1992 Sb., o bankách,
 2. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Předmět úpravy

 1. Vyhláška České národní banky stanoví náležitosti žádostí a vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o
  1. bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice,
  2. bankovní licenci pro zahraniční banku, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky,
  3. povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva,
  4. povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,
  5. povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
  6. povolení k provozování vypořádacího systému,
  7. povolení k činnosti centrálního depozitáře,
  8. povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo není jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor,
  9. předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
  10. souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu nebo centrálním depozitářem, nebo k ovládnutí těchto osob,
  11. povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti,
  12. registraci investičního zprostředkovatele,
  13. zápis do seznamu vázaných zástupců,
  14. zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců a
  15. registraci další podnikatelské činnosti.
 2. Tato vyhláška dále stanoví
  1. podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,
  2. listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídicích funkcí v družstevní záložně.
 3. Tato vyhláška dále stanoví minimální výši finančních zdrojů, které poskytuje zahraniční banka se sídlem mimo území členského státu zřizované pobočce v České republice.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. vyhláška č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou,
 2. vyhláška č. 272/2006 Sb., kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena,
 3. vyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby,
 4. vyhláška č. 255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Účinnost 1.8.2009.