58/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 58/2012 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 16. 2. 2012
Rozeslán dne 28. 2. 2012
Platnost od 28. 2. 2012
Účinnost od 28. 2. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodů 17, 18 a 21, části bodu 25, pokud jde o §25gb, §25gc a §25gd odst. 4, a části bodu 27, pokud jde o §25l, nabývají účinnosti dne 1.1.2013.
Platnost do 30. 9. 2020
Novelizuje předpis 233/2009 Sb.
Zrušen předpisem 355/2020 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky.
Změny v ustanoveních:

 • §1 (změny),
 • v poznámce pod čarou č. 4 (změny),
 • §2, 3, §14a (změny),
 • v části druhé se vkládá nová hlava V "PENZIJNÍ SPOLEČNOST" (§14c) včetně nadpisu; dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI a VII,
 • §15, §18, §19, §21 (změny),
 • bod 17. - změny s účinností od 1.1.2013
 • v §21 se doplňuje odstavec 5,
 • bod 18. - změny s účinností od 1.1.2013
 • v §22 se pod nadpis vkládají slova "(K §30 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a §82 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)",
 • §22 (další změny),
 • bod 21. - změny s účinností od 1.1.2013
 • v §22 se doplňuje odstavec 4,
 • §23, §25 (změny),
 • bod 25. - změny s účinností od 1.1.2013, pokud jde o §25gb, §25gc a §25gd odst. 4
 • vkládá se nová část šestá (§25ga až §25ge) včetně nadpisů; dosavadní části šestá a sedmá se označují jako části sedmá a osmá,
 • v nadpise (přečíslované) části sedmé (nad §25h) se slova "K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, INVESTIČNÍHO FONDU A VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU" zrušují,
 • bod 27. - změny s účinností od 1.1.2013, pokud jde o §25l
 • vkládají se nové §25k "Odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti" a §25l "Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu" včetně nadpisů,
 • vkládá se příloha č. 2b,
 • Příloha č. 3 - nové znění,
 • Přílohy č. 7 až č. 10 - nové znění,
 • Příloha č. 12 - nové znění,
 • Přílohy č. 15 a č. 16 - nové znění,
 • Přílohy č. 18 a č. 19 - nové znění.

Účinnost změn dnem vyhlášení (28.2.2012), s výjimkou bodů 17, 18 a 21, části bodu 25, pokud jde o §25gb, §25gc a §25gd odst. 4, a části bodu 27, pokud jde o §25l, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2013.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.