ikona Pikona R
227/2006 Sb. - Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
227/2006 Sb. - Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 227/2006 Sb.
Částka 75
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 4. 2006
Rozeslán dne 29. 5. 2006
Platnost od 29. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 94/1963 Sb., 20/1966 Sb., 160/1992 Sb., 130/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 375/2011 Sb., 89/2012 Sb., 167/2012 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 609/2020 Sb.
Prováděn předpisem 231/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje

 1. podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
 2. povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,
 3. podmínky pro provádění činností souvisejících s výzkumem na lidských embryonálních kmenových buňkách,
 4. působnost správních a poradních orgánů ve stanovených oblastech,
 5. kontrolu výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností,
 6. registraci linií lidských embryonálních kmenových buněk a podmínky vedení jejich registru,
 7. sankce za porušení tohoto zákona.

Změny dalších zákonů:

 • V zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů se vkládá nový §209b "Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem".
 • Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládají se nové §27d až §27h včetně poznámek pod čarou č. 6a a 6b,
  • §27a, §70 (změny),
  • v příloze se doplňuje bod 14 "Národní registr asistované reprodukce".
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde se vkládá nová položka 102A včetně poznámky pod čarou č. 61a.
 • Změna v §35 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

§24 - Přechodné ustanovení ke změně zákona č. 130/2002 Sb.
Rada ustaví Bioetickou komisi jako svůj poradní orgán a schválí její Statut a Jednací řád do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ve statutu Rada zejména upraví způsob řešení střetu zájmů, a to tak, aby byla zajištěna nezávislost při zpracování návrhu stanoviska k žádosti o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádosti o změnu tohoto povolení.

 • Změna v §10 odst. 3 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §54 a §61 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.6.2006.