ikona Pikona R
427/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
427/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 427/2010 Sb.
Částka 148
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 12. 2010
Rozeslán dne 30. 12. 2010
Platnost od 30. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 67, 73, 74, 75, bodu 83, pokud jde o §44a odst. 12 a 13, bodů 155, 156, 168, 170, 171, bodu 212, pokud jde o §103 písm. t), bodu 232, bodu 295, pokud jde o §156 odst. 1 písm. r), bodů 296, 297, 303, 317, 330 a 362, čl. II bodu 2, čl. III bodu 39, pokud jde o §52 písm. h) až j), bodu 40, pokud jde o §53a odst. 6 a 7 a §53b písm. h) až j), bodů 41, 42, 48 až 52 a bodu 56, čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 1 až 4, čl. VII a čl. VIII bodů 5, 6, 8 a 17 nabývají účinnosti dne 1.5.2011 a ustanovení čl. I bod 15 nabývá účinnosti dne 1.1.2013.
Novelizuje předpis 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 553/1991 Sb., 117/1995 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 349/1999 Sb., 218/2000 Sb., 221/2003 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb., 341/2005 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 115/2006 Sb., 262/2006 Sb., 274/2008 Sb., 197/2009 Sb.
Novelizován předpisem 329/2011 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a změny dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9 (změny),
  • §10 - nové znění,
  • §12 se zrušuje,
  • §13, §15, §15a, §17 (změny),
  • §17a se zrušuje,
  • §17b "Dlouhodobé vízum" včetně nadpisu - nové znění,
  • §18 (změny),
  • bod 15. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §18 písm. d) bodu 7 (změny),
  • §19 (změny),
  • §20 - nové znění,
  • §22 až §26 a §27 až §29b se zrušují,
  • v §30 odst. 1, §33 odst. 4 a 5, §35 odst. 1 a 3, §36 odst. 3, §37 odst. 2 v závěrečné části ustanovení, §44 odst. 4, §56 odst. 1v úvodní části ustanovení, §56 odst. 2 v úvodní a závěrečné části ustanovení, §169 odst. 8, §170 odst. 1, 4 a 6 a v §170 odst. 8 v textu za středníkem se slovo "policie" nahrazuje slovem "ministerstvo",
  • §30 (další změny),
  • v §30 odst. 4, §33 odst. 2, §57 odst. 2 větě první a třetí, §60 odst. 1, §106 odst. 1, 3 a 4 a v §107 odst. 6 a 7 se slovo "policii" nahrazuje slovem "ministerstvu",
  • v §30 odst. 5 a v §31 odst. 3 se slova "Evropské unie8a)" nahrazují slovy "Evropské unie29)",
  • §31 (změny),
  • v §31 odst. 9 větě druhé, §42 odst. 3 větě páté, §42b odst. 4 větě druhé, §42d odst. 3 větě druhé, §42f odst. 4 větě druhé a v §46 odst. 1 větě třetí se za slovo "povinen" vkládají slova "na požádání",
  • v §33 odst. 1 a 3, §37 odst. 1 úvodní části ustanovení, §37 odst. 2 úvodní části ustanovení, §37 odst. 3, §38 odst. 2 a 3 a v §57 odst. 2 se slovo "Policie" nahrazuje slovem "Ministerstvo",
  • §33 (další rozsáhlé změny),
  • v §33 odst. 6, §35 odst. 2, §36 odst. 1 a 2 a v §56 odst. 1 písm. a) se slovo "policie" nahrazuje slovem "ministerstva",
  • §34, §35, §37 (změny),
  • v §37 odst. 2 písm. a) a §46e odst. 1 písm. d) se slova "nebo pozměněné doklady" nahrazují slovy "anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti",
  • §37 (další změny),
  • §38 (změny),
  • §39 se zrušuje,
  • §40 (změny),
  • v §42 odst. 1 a v §43 odst. 1 se slova "1 rok" nahrazují slovy "6 měsíců",
  • v §42 odst. 3, §42b odst. 4 a v §42d odst. 3 se slova "§180j odst. 1" nahrazují slovy "§180j" a slova "§180j odst. 2" se nahrazují slovy "§180j odst. 4",
  • §42 (další změny),
  • §42a až §42c, §42e až §42g (změny),
  • bod 67. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §42g se odstavec 12 zrušuje,
  • §42h (změny),
  • doplňují se nové §42i "Modrá karta" a §42j "Náležitosti k žádosti o vydání modré karty" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 34 a 35,
  • §43, §44 (změny),
  • bod 73. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §44 odstavec 1 - nové znění,
  • bod74. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §44 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2; dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6,
  • bod 75. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §44 odstavec 3 - nové znění,
  • §44 (další změny),
  • §44a (změny),
  • v §44a odst. 4, §44a odst. 6 písm. b) a v §46 odst. 1 se slova "§180j odst. 1" nahrazují slovy "§180j" a slova "pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c)" se nahrazují slovy "jde-li o případy uvedené v §180j odst. 4",
  • §44a (další změny),
  • bod 83. - změny s účinností od 1.5.2011, pokud jde o §44a odst. 12 a 13
   • v §44a se doplňují odstavce 11 až 13,
  • §45 (změny),
  • §46 (rozsáhlé změny),
  • §46a (změny),
  • v §46a odst. 2 písm. f) a v §46d odst. 2 písm. f) se slova "nebo pozměněné" nahrazují slovy "anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti",
  • §46b, §46c, §46e (změny),
  • vkládá se nový §46f "Zrušení platnosti modré karty" včetně nadpisu,
  • §47, §48 (změny),
  • v hlavě III nadpis dílu 5 (nad §50) zní: "Výjezdní příkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území".
  • §50 (změny),
  • vkládá se nový §50a "Rozhodnutí o povinnosti opustit území" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37,
  • v hlavě III nadpis dílu 6 (nad §51) zní: "Společná ustanovení k dlouhodobému vízu".
  • §51 (změny),
  • v §51 odst. 2, §52 odst. 1 písm. b), v nadpisu §55, §55 odst. 1, 2 a 3, v nadpisu §56, §56 odst. 1 písm. b) a i), §56 odst. 2 v závěrečné části ustanovení, v §56 odst. 3, §57 odst. 1 a 3, v nadpisu §58, §60 odst. 1, 2, 5 a 6, v nadpisu §62 a v §62 odst. 1 se slovo "víza" nahrazuje slovy "dlouhodobého víza",
  • v §51 odst. 3, 4 a 5, §56 odst. 1 úvodní části ustanovení, §56 odst. 2 úvodní části ustanovení a v §58 odst. 1 se slovo "Vízum" nahrazuje slovy "Dlouhodobé vízum",
  • v §52 odst. 1 písm. a), §56 odst. 1 písm. a) a i), §57 odst. 1 a 3, §58 odst. 2 a v §60 odst. 1, 2, 3, 4 a 6 se slovo "vízum" nahrazuje slovy "dlouhodobé vízum",
  • §52 (změny),
  • §53 - nové znění,
  • §54 (změny),
  • §56, §57 (rozsáhlé změny),
  • §58, §60 (změny),
  • §61 se zrušuje,
  • §62 (změny),
  • §63 se zrušuje,
  • §64, §65, §67 až §69, §70 až §72 (změny),
  • bod 155. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §74 odst. 1 se slova "průkazu o povolení k pobytu" nahrazují slovy "rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu",
  • bod 156. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §74 odstavec 2 - nové znění,
  • §75 (změny),
  • v §75 odst. 1 písm. d), §87e odst. 1 písm. d) a v §87k odst. 1 písm. g) se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 2",
  • §75 (další rozsáhlé změny),
  • §77 (změny),
  • bod 168. - změny s účinností od 1.5.2011
   • §78 až §82 se zrušují,
  • §83 (změny),
  • bod 170. - změny s účinností od 1.5.2011
   • V hlavě IV se díl 3 (§86) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12b zrušují,
  • bod 171. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §87 odst. 9 (změny),
  • v §87b odst. 3, §87c odst. 2, v nadpisu §87p, v §87p odst. 1 a 2, §87u odst. 2, §87v odst. 2, §87w, §87x odst. 1 a 2, §87z odst. 1 a 2, §103 písm. d), §158 odst. 1 písm. a) bodě 2, §158a odst. 1 písm. a) a v §169 odst. 4 se slova "průkazu o pobytu" nahrazují slovy "pobytové karty",
  • §87d (změny),
  • v §87d odst. 1 písm. a), §87d odst. 2 písm. a) a v §106 odst. 3 se slova ", systému příspěvku na péči" zrušují,
  • §87d (další změny),
  • §87e (změny),
  • §87f, §87h, §87i, §87k, §87l, §87n, §87o, §87u, §87v, §87y, §87z, §87aa, §88 (změny),
  • v §91 písm. b), §103 písm. b) a v §107 odst. 1 se slova "průkaz o pobytu" nahrazují slovy "pobytovou kartu",
  • §92, §98, §99, §100, §101, §103 (změny),
  • bod 212. - změny s účinností od 1.5.2011, pokud jde o §103 písm. t),
   • v §103 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t),
  • §104 (změny),
  • v §104 odst. 4 písm. a) a v §163 odst. 3 se za slovo "letištního" vkládá slovo "průjezdního",
  • §106 až §108, §113 (změny),
  • §114 "Cestovní průkaz totožnosti" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39 - nové znění,
  • §117 (změny),
  • bod 232. - změny s účinností od 1.5.2011
   • vkládá se nová hlava IXa "PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU" (§117a až §117g) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 40,
  • §118 až §120a, §122 (změny),
  • §123 "Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42 - nové znění,
  • §123a (změny),
  • vkládají se nové §123b "Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území" a §123c "Finanční záruka" včetně nadpisů,
  • §124 "Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §124b, §125 až §126a, §127 až §129, §131, §134, §135, §137, §138, §144 až §147 (změny),
  • §150 včetně poznámky pod čarou č. 43 - nové znění,
  • v §152 odst. 3 písm. e) a v §154 odst. 1 se slova "veřejný pořádek, ochranu veřejného zdraví" nahrazují slovy "závažným způsobem narušit veřejný pořádek, ohrozit veřejné zdraví",
  • §154 (další změny),
  • bod 295. - změny s účinností od 1.5.2011, pokud jde o §156 odst. 1 písm. r),
   • Hlava XIV "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§156 až §157a) včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 296. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §158 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g),
  • Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
  • bod 297. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §158a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6,
  • §158a (další změny),
  • §159, §160 (změny),
  • bod 303. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §160 se doplňuje odstavec 7,
  • §160a, §161, §163 (změny),
  • §164 "Odbor cizinecké policie" včetně nadpisu - nové znění,
  • §165 (změny),
  • bod 317. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §165 se na konci textu písmene g) doplňují slova "nebo průkazu o povolení k pobytu podle §117a",
  • §165a, §167 (změny),
  • §168 "Správní řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §169 (rozsáhlé změny),
  • bod 330. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §169 odst. 8 písm. a) - změny,
  • §169 (další změny),
  • §170 (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §170a a §170b včetně poznámky pod čarou č. 44,
  • §171 až §173 (změny),
  • vkládá se nový §174a "Přiměřenost" včetně nadpisu,
  • §175 - nové znění,
  • §176 (změny),
  • §176a "Zdravotní péče ve zvláštních případech" a §176b "Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §176c "Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu" včetně nadpisu,
  • §178a (změny),
  • vkládají se nové §178b až §178d,
  • §180, §180a (změny),
  • §180e "Nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území" včetně nadpisu - nové znění,
  • §180i "Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů" a §180j "Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 45 - nové znění,
  • vkládá se nový §180k,
  • §182 (změny),
  • bod 362. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §182 se na konci odstavce 1 doplňují písmena g) a h),
  • §182a (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení, z toho bod 2. - změny s účinností od 1.5.2011

 1. Řízení podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Průkazy o povolení k pobytu vydané podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za průkazy o povolení k pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Průkaz o povolení k pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a lze jej vydávat nejdéle do 31. prosince 2012.
 4. Řízení o udělení, prodloužení platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu, prodloužení doby platnosti těchto oprávnění a řízení o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k přechodnému pobytu zahájená do 31. prosince 2010 dokončí ministerstvo podle dosavadní právní úpravy.
 5. Podmínky trvání zajištění cizince, o kterém bylo rozhodnuto podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §3a (změny),
  • §3c až §3f včetně poznámky pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §3g se zrušuje,
  • §8 až §10, §10b (změny),
  • v §13 odst. 2 písm. d) a v §14b odst. 2 písm. d) se slova "§2 odst. 11" nahrazují slovy "§2 odst. 13",
  • §13 (další změny),
  • §14b, §18, §20, §22, §23, §24, §24a, §27, §31, §32, §41, §42, §46, §46a, §50a (změny),
  • bod 39. - změny s účinností od 1.5.2011, pokud jde o §52 písm. h) až j),
   • §52 - nové znění,
  • bod 40. - změny s účinností od 1.5.2011, pokud jde o §53a odst. 6 a 7 a §53b písm. h) až j),
   • §53a a §53b - nové znění,
  • bod 41. - změny s účinností od 1.5.2011
   • §56 (změny),
  • bod 42. - změny s účinností od 1.5.2011
   • Název hlavy VIII (nad §57) zní: "PRŮKAZ ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY, PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU A CESTOVNÍ DOKLADY",
  • §57, §58 (změny),
  • body 48. až 52. - změny s účinností od 1.5.2011
   • bod 48. - v hlavě VIII nadpis dílu 2 (nad §59) zní: "Průkaz o povolení k pobytu",
  • bod 49. - §59 "Průkaz o povolení k pobytu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 - nové znění,
  • bod 50. - vkládají se nové §59a až §59c "Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji" včetně nadpisu,
  • bod 51. - §60 "Skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu" včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 52. - V hlavě VIII se díl 3 (§60a, §60b) včetně nadpisu zrušuje,
  • §65 "Cestovní průkaz totožnosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §65a (změny),
  • §70 - nové znění,
  • bod 56. - změny s účinností od 1.5.2011
   • §71 "Evidence" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 - nové znění,
  • §72 "Pobyt žadatele o udělení mezinárodní ochrany na území" včetně nadpisu - nové znění,
  • §73, §78 (změny),
  • §78a se zrušuje,
  • v §78b odst. 1, 2 a 6 a v §92b odst. 2 se slovo "policie" nahrazuje slovem "ministerstvo",
  • §78b (další změny),
  • §79, §85a (změny),
  • §85b se zrušuje,
  • §87, §87a, §89 (změny),
  • §91 - nové znění,
  • §92b, §92c (změny),
  • §93 "Přestupky", §93a "Správní delikt právnické a podnikající fyzické osoby" a §93b "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů - nové znění,
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Čl. IV - Přechodná ustanovení, z toho bod 2. - změny s účinností od 1.5.2011

 1. Řízení podle zákona o azylu, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Průkazy o povolení k pobytu azylanta a průkazy oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydané podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za průkazy o povolení k pobytu podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části šestnácté bodě 1 až 4 (změny),
  • v části šestnácté bod 8 - nové znění,
  • v části šestnácté bodě 25 (změny),
  • v části šestnácté se bod 30 zrušuje,
  • v části šestnácté v bodě 33, 44 (změny),
  • v části šestnácté se body 45, 48, 49, 51, 52, 54, 62, 63 a 67 zrušují,
  • v části šestnácté se bod 58 zrušuje,
  • v části šestnácté v bodě 68, 70 (změny),
  • v části šestnácté se bod 73 zrušuje.
  • v části šestnácté čl. XXIV (zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona o pobytu cizinců) se v písmenu b) slova "1. ledna 2013" nahrazují slovy "1. května 2011",
  • v části sedmnácté čl. XXV (změna zákona o azylu) bodu 1 (změny),
  • v části osmnácté čl. XXVI (změna zákona o dočasné ochraně cizinců) bodu 6, 7 (změny),
  • v části šedesáté čl. LXVIII se v písmenu b) slova "1. ledna 2013" nahrazují slovy "1. ledna 2011".
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • body 1. až 4. - změny s účinností od 1.5.2011
   • bod 1. V části IX sazebníku správních poplatků položka 116 - nové znění,
   • bod 2. V části IX sazebníku správních poplatků položce 116 v ustanovení "Osvobození" (změny),
   • bod 3. V části IX sazebníku správních poplatků položce 116 v ustanovení "Předmětem poplatku není" (změny),
   • bod 4. V části IX sazebníku správních poplatků položce 116 v ustanovení "Poznámky" (změny),
  • v části XII sazebníku správních poplatků položky 144 a 144A včetně osvobození, zmocnění a poznámky pod čarou č. 74 - nové znění,
  • v části XII sazebníku správních poplatků položce 162 (změny).
 • Změna zákona č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů.
  Čl. VII - změny s účinností od 1.5.2011
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3 (změny),
  • vkládá se nový §4a "Certifikát kontroly pravosti údajů" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §6a "Certifikát oprávnění kontrolního orgánu" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §7a "Zneplatnění certifikátu kontroly platnosti údajů" včetně nadpisu.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6, §29 (změny),
  • bod 5. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §37a odstavec 3 - nové znění,
  • bod 6. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §37a odst. 4 (změny),
  • vkládá se nový §37b,
  • bod 8. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §37b odstavce 3 a 4 - nové znění,
  • §66 (změny),
  • §86 - nové znění,
  • §87 až §89 (změny),
  • bod 17. - změny s účinností od 1.5.2011
   • v §89 se na konci doplňuje věta "Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání zelené karty nebo modré karty, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván po dobu ode dne vydání tohoto potvrzení do ukončení řízení o jeho žádosti o vydání zelené karty nebo modré karty.",
  • §92, §98, §100, §102, §126, §145, §147c (změny).
 • Změna v §3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16, §61 a §62 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §103a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §48 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • Změna v §10, §47 a §48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §183b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Změna v §11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §21a - nové znění,
  • §23 (změny).
 • Změna v §25 odst. 5 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §6 a §58a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §51a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §30b odst. 7 a §30c odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných organizacích.

Účinnost změn dnem 1.1.2011, s výjimkou ustanovení

 1. čl. I bodů 67, 73, 74, 75, bodu 83, pokud jde o §44a odst. 12 a 13, bodů 155, 156, 168, 170, 171, bodu 212, pokud jde o §103 písm. t), bodu 232, bodu 295, pokud jde o §156 odst. 1 písm. r), bodů 296, 297, 303, 317, 330 a 362, čl. II bodu 2, čl. III bodu 39, pokud jde o §52 písm. h) až j), bodu 40, pokud jde o §53a odst. 6 a 7 a §53b písm. h) až j), bodů 41, 42, 48 až 52 a bodu 56, čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 1 až 4, čl. VII a čl. VIII bodů 5, 6, 8 a 17, které nabývají účinnosti dnem 1.5.2011,
 2. čl. I bod 15, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.