465/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 465/2023 Sb.
Částka 205
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 11. 2023
Rozeslán dne 29. 12. 2023
Platnost od 29. 12. 2023
Účinnost od 31. 12. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 7, které nabývá účinnosti 31.12.2023, ustanovení čl. I bodu 22 a čl. II bodu 3 a čl. V bodu 7, která nabývají účinnosti 1.7.2024, a ustanovení čl. V bodů 1 a 6 a čl. XVII bodu 2, která nabývají účinnosti 1.1.2027.
Novelizuje předpis 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 114/1992 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 183/2006 Sb., 184/2006 Sb., 416/2009 Sb., 85/2012 Sb., 263/2016 Sb., 283/2021 Sb., 284/2021 Sb., 367/2021 Sb., 148/2023 Sb., 149/2023 Sb.
Novelizován předpisem 182/2024 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny zrušeného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Čl. IV - Přechodná ustanovení.

Změny §32b, §46, §122, §156, §216, §226, §313, §330, přílohy č. 1, č. 3, č. 8 a č. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Změna čl. LXXIX zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

Změny §3, §9a, §21, §23 a přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení.

Změny §12, §13, §16 a §17 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

Změna čl. XIV zákona č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Změna §3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Čl. XII - Přechodné ustanovení.

Změna §2, §3, §20a, §23, §91a, §98a a vkládá nové §3a§3e do zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Změna §207 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Změny §3, §27 a vkládá nové §6a, §28a, §28b a §32b do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství.

Čl. XVI - Přechodné ustanovení.

Změna §16 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

Vkládá nový §2a do zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur.

Změna §17 a vkládá nové §18b a §18c do zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Čl. XX - Přechodné ustanovení.

Změna §78 a nové znění §80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Změny §2, §3, §7, §8, §9, §11 a vkládá nové §2a, §3a, §5a, §9a a §9b do zákona č. 367/2021 Sb., o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice.

Změna §15 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Změna §25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.