ikona Pikona R
306/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
306/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 306/2009 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 8. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení části třetí bodu 1. nabývá účinnosti dne 1.1.2012 a ustanovení bodů 2. a 3. nabývají účinnosti dne 1.7.2010.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 94/1963 Sb., 40/1964 Sb., 200/1990 Sb., 553/1991 Sb., 124/1992 Sb., 555/1992 Sb., 13/1993 Sb., 269/1994 Sb., 90/1995 Sb., 169/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 359/1999 Sb., 133/2000 Sb., 258/2000 Sb., 109/2002 Sb., 218/2003 Sb., 221/2003 Sb., 634/2004 Sb., 289/2005 Sb., 273/2008 Sb., 40/2009 Sb., 41/2009 Sb., 52/2009 Sb., 227/2009 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
  Změny v ustanoveních:
  • v §25 se slovo "čtrnáctý" nahrazuje slovem "patnáctý",
  • v §42 písm. i), §140 odst. 3 písm. c), §141 odst. 2 písm. c), §144 odst. 3, §145 odst. 2 písm. c), §146 odst. 2 písm. b), §149 odst. 3 písm. b), §164 odst. 4 písm. a), §166 odst. 4 písm. c), §185 odst. 3 písm. a), §186 odst. 5 písm. a), §187 odst. 1 a 2, §202 odst. 2 písm. a), §283 odst. 2 písm. d), §283 odst. 3 písm. d), §287 odst. 3, §288 odst. 2 písm. b) a §288 odst. 3 písm. c) se slovo "čtrnácti" nahrazuje slovem "patnácti",
  • §42, §55, §59, §60, §94, §108 (změny),
  • v §140 odst. 3 písm. f), §145 odst. 2 písm. e), §146 odst. 2 písm. d) a §353 odst. 2 písm. e) se za slova "zdravotnického zaměstnání nebo povolání" vkládají slova "směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví" a za slova "obdobnou povinnost" se vkládají slova "při ochraně života, zdraví nebo majetku".
  • §141 (změny),
  • v §145 odst. 3, §159 odst. 4, §164 odst. 4, §170 odst. 3, §172 odst. 4, §186 odst. 6, §281 odst. 3, §325 odst. 4, §344 odst. 3, §382 odst. 4 a §383 odst. 4 se slovo "patnáct" nahrazuje slovem "šestnáct".
  • vkládá se nový §146a "Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky" včetně nadpisu,
  • v §149 odst. 4, §283 odst. 4 a §323 odst. 4 se slovo "patnáct" nahrazuje slovem "osmnáct".
  • v §168 odst. 5, §173 odst. 4, §174 odst. 4, §185 odst. 4 a §187 odst. 4 se slovo "šestnáct" nahrazuje slovem "osmnáct".
  • §186 (změny).
 • Změna zákona č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku.
  Změny v ustanoveních:
  • v části první se body 15, 29 a 30 zrušují,
  • v části první bodě 21 se slovo "čtrnácti" nahrazuje slovem "patnácti",
  • v části druhé se body 2, 7, 8, 70 až 75, 77 a 79 zrušují,
  • v části druhé bodě 4 se slovo "čtrnácti" nahrazuje slovem "patnácti" a slovo "čtrnáctý" se nahrazuje slovem "patnáctý".
  • v části druhé bodech 5, 6 a 10 se slova "a slovo "patnácti" se nahrazuje slovem "čtrnácti" " zrušují,
  • v části druhé bodech 76 a 78 se slovo "čtrnácti" nahrazuje slovem "patnácti",
  • v části čtvrté bodě 1 se slovo "čtrnáctý" nahrazuje slovem "patnáctý",
  • v části páté se body 1, 2, 7 a 8 zrušují,
  • v části jedenácté se bod 1 zrušuje,
  • Část dvanáctá se zrušuje,
  • v části třinácté se body 1 až 3, 5 až 19 a 21 zrušují,
  • v části čtrnácté se body 1 a 2 zrušují,
  • v části patnácté se bod 2 zrušuje,
  • v části šestnácté se body 1, 2, 4 a 5 zrušují,
  • v části sedmnácté se body 1, 2, 4 a 6 až 12 zrušují,
  • v části dvacáté šesté se v bodech 2 a 3 číslo "14" nahrazuje číslem "15",
  • v části dvacáté sedmé se body 4 až 7 zrušují,
  • Části třicátá šestá až čtyřicátá pátá se zrušují.
 • Změna zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech s účinností od 1.7.2010.
  Změny v ustanoveních:
  • v části osmdesáté se v bodech 4, 11, 16, 20, 24, 38 a 59 slova "14 let" nahrazují slovy "15 let",
  • v části devadesáté páté se v bodech 39, 41 a 51 slova "14 let" nahrazují slovy "15 let",
  • v části sto šedesáté třetí se v bodě 4 slova "14 let" nahrazují slovy "15 let".
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §152, §155 (změny),
  • vkládá se nový §334h,
  • §460z (změny).
 • Změna v §49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • název části druhé (nad §10) zní:
   "OPIS, VÝPIS A JINÉ INFORMACE Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ".
  • vkládá se nový §16b včetně poznámky pod čarou č. 5b; dosavadní §16b až §16e se označují jako §16c až §16f.
 • Změna v zákoně č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část čtvrtá zrušuje.

Účinnost změn dnem 1.1.2010, s výjimkou části třetí (změna zákona č. 227/2009 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 1.7. 2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.