ikona Pikona R
132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
ikona P
Číslo předpisu 132/2010 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 4. 2010
Rozeslán dne 11. 5. 2010
Platnost od 11. 5. 2010
Účinnost od 1. 6. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení §6 odst. 4, §20 bodu 61 a §25 nabývají účinnosti dne 1.1.2011.
Novelizuje předpis 483/1991 Sb., 40/1995 Sb., 231/2001 Sb., 634/2004 Sb., 348/2005 Sb.
Novelizován předpisem 302/2011 Sb., 142/2012 Sb., 180/2016 Sb., 183/2017 Sb., 238/2020 Sb., 261/2021 Sb., 242/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje podmínky poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Účinnost 1.6.2010, s výjimkou ustanovení §6 odst. 4, §20 bodu 61 a §25, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2011.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • §3 až §8 (rozsáhlé změny),
  • §11, §12, §14, §17, §18, §22, §25, §27, §29, §32 (změny),
  • bod 61. - změna s účinností od 1.1.2011
   • v §32 odstavec 2 - nové znění,
  • §32 (další rozsáhlé změny),
  • §33 (změny),
  • §34 "Vysílání krátkých zpravodajských výňatků" včetně nadpisu - nové znění,
  • §43 (změny),
  • §46 "Evropské dílo" včetně nadpisu - nové znění,
  • §47 (změny),
  • v části páté nadpis hlavy IV (nad §48) zní: "OBCHODNÍ SDĚLENÍ",
  • §48 "Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání obchodních sdělení" a 49 "Povinnosti při zařazování reklam a teleshoppingu do vysílání" včetně nadpisů - nové znění,
  • §50, §52 (změny),
  • §53 "Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání sponzorovaných rozhlasových nebo televizních programů a pořadů" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §53a "Povinnosti provozovatelů televizního vysílání při umístění produktu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11a,
  • §54a (změny),
  • v §55 odst. 9, §55a odst. 9 a v §56 odst. 5 se slova "a družic" nahrazují slovy ", družic a zvláštních přenosových systémů",
  • §55b se zrušuje,
  • §59 (změny),
  • §60 (rozsáhlé změny),
  • §61 (změny),
  • §62 "Pozastavení převzatého vysílání televizního programu ze státu, který je smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, a z členského státu Evropské unie" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 až 18 - nové znění,
  • §66, §66a, §67, §67a (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §21 odst. 1 až 5 zákona.

 • Změna v §2, §5 a §7 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámky pod čarou č. 3a a 3b - nové znění,
  • §2, §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.
 • Změna v položce 67 části IV přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§25 - změna s účinností od 1.1.2011

 • Změna v §3 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, kde se v písmenu k) slova "pro sluchově postižené nebo simultánním tlumočením do českého znakového jazyka" nahrazují slovy "a alespoň 2 % vysílaných pořadů vyrábí v českém znakovém jazyce nebo opatřuje simultánním tlumočením do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále alespoň 10 % vysílaných pořadů zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením".