302/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 302/2011 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2011
Rozeslán dne 14. 10. 2011
Platnost od 14. 10. 2011
Účinnost od 14. 10. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. III bodu 3 nabývá účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 483/1991 Sb., 231/2001 Sb., 348/2005 Sb., 235/2006 Sb., 304/2007 Sb., 132/2010 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna v §2, §3, §3a, §8 a §11 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. V období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 30. června 2012 převádí Česká televize z výnosu z reklam zařazených do vysílání na programech ČT 2 a ČT 4 částku 1 250 000 Kč na zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání spravovaný Českým telekomunikačním úřadem, a to vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc; částku 1 250 000 Kč Česká televize uhradí rovným procentním podílem z výnosu z reklam zařazených do vysílání na každém z obou programů. Zbylou část výnosu z reklam zařazených do vysílání na programech ČT 2 a ČT 4 v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 30. června 2012 Česká televize použije způsobem stanoveným v §11 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Na informační kampaň pro územní oblasti, ve kterých nastane vypnutí zemského analogového televizního vysílání v roce 2012, Česká televize vyčlení v rámci svého účtu pro užití výnosu z reklam zřízeného podle čl. VI bodu 2 zákona č. 304/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, k tomu účelu vytvořenou finanční rezervu ve výši 18 000 000 Kč a zajistí vynaložení těchto finančních prostředků na uvedený účel.
 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §21 (změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 1.1.2012
   • vkládají se nové §32a "Poplatek z vysílání reklamy" až §32f včetně nadpisu,
  • §48 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10a - nové znění,
  • §50, §66 (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Za den dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice se považuje 11. listopad 2011. Tímto nejsou dotčeny termíny vypínání zemského analogového televizního vysílání a podmínky pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním pro sítě 1, 2, 3 a 4 podle nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Úhrada nákladů podle čl. II bodu 2, 3 nebo 4 zákona č. 153/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklých a vynaložených v období ode dne 12. listopadu 2011 do dne 30. června 2012, se poskytne podle čl. II bodů 6 až 9 zákona č. 153/2010 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.
 • Změna v §8 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
 • Změna zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. I se body 55 a 56 zrušují,
  • v čl. VII se slova "bodů 26, 55 a 56, které nabývají" nahrazují slovy "bodu 26, který nabývá".
 • Změna zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. IV se bod 12 zrušuje,
  • v čl. VI se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

Účinnost změn dnem vyhlášení (14.10.2011), s výjimkou čl. III bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

Výjimka z účinnosti je popsána v textu.