ikona Pikona R
229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
ikona P
Číslo předpisu 229/2013 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 6. 2013
Rozeslán dne 2. 8. 2013
Platnost od 2. 8. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 310/2006 Sb., 296/2007 Sb., 274/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 420/2011 Sb.
Ruší předpis 156/2009 Sb.
Novelizován předpisem 64/2014 Sb., 266/2014 Sb., 229/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 376/2013 Sb., 407/2013 Sb., 295/2014 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje nakládání s věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům a výkon státní správy v této oblasti, pokud jiný právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví jinak.
 2. Tento zákon se nevztahuje na
  1. vývoz a dovoz vojenského materiálu podle jiného právního předpisu,
  2. věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou nabývány do vlastnictví státu a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky, bezpečnostních sborů nebo jsou uloženy ve státních hmotných rezervách,
  3. věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou ve vlastnictví státu a se kterými jsou příslušné hospodařit nebo je mají v držení Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo právnické osoby nebo organizační složky státu založené anebo zřízené Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí nebo Ministerstvem spravedlnosti, a to jen v rozsahu jejich hlavního předmětu podnikání nebo hlavního předmětu činnosti,
  4. věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí nebo bezpečnostními sbory určeny ke sbírkovým nebo výzkumně vývojovým účelům,
  5. modely letadel a létající hračky, za které se pro účely tohoto zákona považují bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, určené a užívané výhradně ke sportovním nebo rekreačním účelům, které neobsahují zařízení schopné automatického řízení letu a navigace a které neumožňují řízený let mimo rozsah přímého nezprostředkovaného vizuálního kontaktu lidské obsluhy.
§21 - Přechodná ustanovení
 1. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládají s bezpečnostním materiálem, jsou povinny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat příslušný útvar policie o registraci.
 2. Každá osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládá s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6, je povinna zajistit, aby ona sama nebo statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokuristé a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, požádali do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací, nejsou-li již jeho držiteli.
 3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Účinnost 1.1.2014.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2014):
 1. Část první zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
 2. Část stá čtvrtá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 3. Část jedenáctá zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
 4. Zákon č. 156/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Část sto osmdesátá šestá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 6. Část sto sedmdesátá sedmá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
 7. Část čtyřicátá druhá zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Účinnost změn 1.1.2014.