ikona Pikona R
348/2005 Sb. - Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
348/2005 Sb. - Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 348/2005 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 8. 2005
Rozeslán dne 13. 9. 2005
Platnost od 13. 9. 2005
Účinnost od 13. 9. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §14 bodu 3 nabývá účinnosti dne 1.1.2006, ustanovení §14 bodu 1 nabývá účinnosti dne 1.1.2007, ustanovení §14 bodu 2 nabývá účinnosti dne 1.1.2008.
Novelizuje předpis 135/1997 Sb., 231/2001 Sb., 192/2002 Sb.
Ruší předpis 252/1994 Sb.
Novelizován předpisem 112/2006 Sb., 235/2006 Sb., 304/2007 Sb., 7/2009 Sb., 227/2009 Sb., 132/2010 Sb., 302/2011 Sb., 318/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví předmět poplatků, poplatníka, základ, výši a způsob placení rozhlasových a televizních poplatků a evidenci poplatníků. Rozhlasový poplatek slouží k financování veřejné služby Českého rozhlasu. Televizní poplatek slouží k financování veřejné služby České televize.

Účinnost dnem vyhlášení (13.9.2005), s výjimkou §14 bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, §12 odst. 5, §14 bodu 1, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, §12 odst. 6 a §14 bodu 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.

Změny dalších předpisů:

 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  bod 1. - účinnost změn dnem 1.1.2007
  • v §50 odst. 1 větě první se číslo "1" nahrazuje číslem "0,5" a číslo "10" se nahrazuje číslem "5".
 • bod 2. - účinnost změn dnem 1.1.2008
  • v §50 odstavec 1 zní:
   "(1) Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí do vysílání zařazovat reklamu a teleshopping s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním sportovní či kulturní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní nebo kulturní události. Je-li do vysílání programu provozovatele ze zákona zařazována reklama podle věty prvé, nesmí čas vyhrazený takové reklamě přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, přičemž v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Přímým spojením reklamy s vysíláním sportovní či kulturní události se rozumí zařazení reklamy do programu bezprostředně před vysíláním sportovní či kulturní události, bezprostředně po jejím odvysílání a zařazování do přestávek takové události.".
 • bod 3. - účinnost změn dnem 1.1.2006
  • V §50 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
   "(5) Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí denní vysílací čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu, který nevyužil na některém ze svých programů, využít k vysílání reklamy a teleshoppingu nad rámec časových omezení vysílání reklamy a teleshoppingu na jiném svém programu. Toto ustanovení se nevztahuje na programy podle §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.".
   Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
 • §51 (změny),
 • Část čtrnáctá (§74) se zrušuje.
 • V zákoně č. 135/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, a další zákony, se čl. I zrušuje.
 • V zákoně č. 192/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, se část třetí zrušuje.

Zrušovací ustanovení
Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, se zrušuje.