ikona Pikona R
222/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
222/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 222/2006 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 26. 5. 2006
Platnost od 26. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Novelizuje předpis 282/1991 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 289/1995 Sb., 258/2000 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 76/2002 Sb., 86/2002 Sb., 356/2003 Sb.
Novelizován předpisem 350/2011 Sb., 201/2012 Sb., 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" účelu zákona),
  • §2 (změny),
  • v nadpisu hlavy II (nad §3) se slovo "ROZHODOVÁNÍ" nahrazuje slovem "POVOLENÍ",
  • §3 "Žádost o vydání integrovaného povolení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §4 až §10 (změny),
  • §11 "Vyjádření odborně způsobilé osoby" včetně nadpisu - nové znění,
  • §12 "Ústní jednání o žádosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §13, §14, §16, §17 (změny),
  • §18 "Přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a - nové znění,
  • §19 - nové znění,
  • vkládá se nový §19a "Řízení o změně integrovaného povolení" včetně nadpisu,
  • §22, §24, §27 až §30 (změny),
  • §33 "Krajské úřady" až §35 "Krajské hygienické stanice" včetně nadpisů - nové znění,
  • §36 - nové znění,
  • §37 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" a §38 "Společná ustanovení" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21a - nové znění,
  • §39 až §41 včetně poznámek pod čarou č. 22 a 23 se zrušují,
  • v nadpisu hlavy VII (§42 a násl.) se slovo "závěrečná" nahrazuje slovem "společná",
  • §45 až §47 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 3 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o vydání integrovaného povolení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Řízení o správních deliktech zahájená a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
 • Změna v §53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna v §23 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
 • Změna v §58 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 • Změna v §87, §88 a §90 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §5 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3a, §31, §47, §75a, §78 až §80 (změny),
  • §81 "Ministerstvo dopravy" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §81a "Ministerstvo pro místní rozvoj" až §81c "Krajské úřady" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 43b,
  • §88a, §108 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XII, body 1. až 3. novely.

 • Změna v §37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
 • Změna v §39 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • Změna v §33 až §35 a §38a zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.6.2006.