ikona Pikona R
230/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
230/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 230/2009 Sb.
Částka 70
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 30. 7. 2009
Platnost od 30. 7. 2009
Účinnost od 1. 8. 2009
Novelizuje předpis 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 21/1992 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 15/1998 Sb., 189/2004 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb.
Ruší předpis 264/2004 Sb., 458/2004 Sb., 536/2004 Sb., 92/2007 Sb., 240/2007 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámky pod čarou č. 1 a 2 - nové znění,
  • §2b, §6, §6a, §7 (změny),
  • §8 - nové znění,
  • §8a (změny),
  • v §9 odst. 5 a 6 a v §130 odst. 7 se slovo "zvláštního" zrušuje,
  • §9 (další změny),
  • v §9 odst. 8 a 9, §9a odst. 1, §16 odst. 1, §33 odst. 5 a 8 písm. b), §65 odst. 1 písm. e), §91, §92 odst. 1 písm. b), §93 odst. 5, §97 odst. 1 písm. d), §100 odst. 3 písm. g), §102, §111 odst. 5, §115 odst. 1 písm. e) bodě 2, písm. g) a h), §117 odst. 2 písm. f), g) a l) a v §139 odst. 5 písm. a) se slova "zvláštního právního předpisu" nahrazují slovem "zákona" a v §33 odst. 2 se slova "zvláštní právní předpis" nahrazují slovem "zákon",
  • v části druhé hlavě II dílu 2 nadpis oddílu 4 (nad §11) zní: "Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry a jeho ovládnutí",
  • v části druhé hlavě II dílu 2 oddílu 4 se vkládají nové §10b "Stanovení a výpočet kvalifikované účasti" až §10e "Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti" včetně nadpisů,
  • §11 - nové znění,
  • §12 až §12b, §14, §15a, §15d, §15g, §15k, §15l, §15n, §15t, §16, §16a, §19 (změny),
  • v §19 odst. 4 a v §24 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova "zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank" nahrazují slovy "zákona upravujícího činnost bank",
  • §21, §30 až §32c, §33, §36, §36b, §36c, §36g, §36h, §39, §47, §50, §56, §57, §64 (změny),
  • v §65 odst. 1 písm. h), §96 odst. 3, §97 odst. 1 písm. b), §99a odst. 2, §112 odst. 1, v §112 odst. 5 ve větě za středníkem a v §152 odst. 1 se slovo "zvláštní" nahrazuje slovem "jiný",
  • vkládá se nový §65a,
  • §83 (změny),
  • v §90 odst. 1, §109 odst. 2 písm. b), §110 odst. 7, §145 odst. 6 písm. c), §150 odst. 2 a v §197 písm. b) se slovo "zvláštního" nahrazuje slovem "jiného",
  • §94, §99, §100, §101, §103 (změny),
  • vkládá se nový §103a,
  • §104a "Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na centrálním depozitáři a jeho ovládnutí" včetně nadpisu - nové znění,
  • §115 (změny),
  • v části osmé nadpis hlavy I (nad §116) zní: "POVINNOST MLČENLIVOSTI",
  • v §117 se nadpis zrušuje,
  • v části osmé se za §117 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA II
   INFORMAČNÍ POVINNOST EMITENTA NĚKTERÝCH INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A DALŠÍCH OSOB",
  • dosavadní hlava II se označuje jako hlava VI,
  • vkládá se nový §117a,
  • §118 "Výroční zpráva emitenta" a §119 "Pololetní zpráva emitenta" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12b až 12e - nové znění,
  • vkládají se nové §119a "Zpráva statutárního orgánu emitenta" až §119c "Výjimky z povinnosti uveřejňovat informace" včetně nadpisů,
  • §120 "Ostatní povinnosti emitenta" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12f a 13 - nové znění,
  • vkládají se nové §120a a §120b,
  • §121 (změny),
  • vkládají se nové §121a a §121b,
  • v části osmé se za nově vložený §121b vkládá označení nové hlavy III "OZNAMOVACÍ POVINNOST AKCIONÁŘŮ A DALŠÍCH OSOB" včetně nadpisu,
  • §122 "Oznamování podílu na hlasovacích právech" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a - nové znění,
  • vkládá se nový §122a "Výjimky z oznamovací povinnosti" včetně nadpisu,
  • §123 "Volba členského státu Evropské unie emitentem" včetně nadpisu - nové znění,
  • v části osmé se za §123 vkládá označení nové hlavy IV "OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM TRHU" včetně nadpisu,
  • §124, §125 (rozsáhlé změny),
  • §126 (změny),
  • v části osmé se za §126 vkládá označení nové hlavy V "ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ" včetně nadpisu,
  • §127 "Základní ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §127a "Způsob zpřístupnění povinně uveřejňovaných informací" až §127d "Povolení výjimky z plnění povinností pro emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 17b,
  • §128, §130, §132 (změny),
  • Nadpis části deváté (nad §135) zní: "DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ",
  • §135 až §136, §138, §145, §151, §152, §155a, §158 (změny),
  • §162 "Správní delikty emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob plnících povinnosti emitenta" včetně nadpisu - nové znění,
  • §164 až §167, §196, §197, §198a, §199 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 9. novely.

Čl. III - Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. Vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech.
 2. Vyhláška č. 458/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech.
 3. Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu.
 4. Vyhláška č. 92/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu.
 5. Vyhláška č. 240/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §8, §13 a §14 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 a §19 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1, §4, §8, §11, §12, §17, §17a, §19 (změny),
  • §20 - nové znění,
  • §20a (rozsáhlé změny),
  • §26, §38d, §41 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VII, bodu 1. až 4. novely.

 • Změna zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2, §4, §17, §18, §20, §21, §26 až §28 (změny),
  • §33 - nové znění,
  • §45, §49a, §51, §53d, §53i, §56, §57 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §60, §64 (změny),
  • vkládá se nový §64a "Udělení povolení investičnímu fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností" včetně nadpisu,
  • §71, §72, §74, §77, §84a, §88, §89, §91, §96 (změny),
  • vkládá se nový §101b,
  • §119, §127, §131, §139 (změny).

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Investiční společnost uvede investiční politiky jí obhospodařovaných fondů kolektivního investování do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1a, §2a (změny),
  • §2b - nové znění,
  • vkládá se nový §2c,
  • §4 (změny),
  • §4a se zrušuje,
  • §4b, §5, §6, §7 až §7b, §9, §27a, §27b, §28 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XI, bodu 1. až 7. novely.

 • Změna v §178 a §184 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12, §24, §27, §30, §33, §34, a §43a až §43c zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIV - Přechodná ustanovení

 1. Penzijní fond může požadovat poplatek podle §24 odst. 4 u smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pouze, je-li uplatněn nárok podle §23 odst. 1 písm. a) nebo podle §24 odst. 1 po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a neuplynulo-li 5 let ode dne uzavření smlouvy.
 2. Ustanovení §33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později.
 • Změna v §27 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVI - Přechodné ustanovení
Ustanovení §27 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, se použije pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později.

Účinnost změn 1.8.2009.