458/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
ikona P
Číslo předpisu 458/2004 Sb.
Částka 154
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Komise pro cenné papíry
Přijat dne 21. 7. 2004
Rozeslán dne 10. 8. 2004
Platnost od 10. 8. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Platnost do 31. 7. 2009
Novelizuje předpis 264/2004 Sb.
Zrušen předpisem 230/2009 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech.
Změny v ustanoveních:

  • v §3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3,
  • v §4 odst. 1 se za slovo "standardizovaném" vkládá slovo "elektronickém" a za slova "na hlasovacích právech" se vkládají slova "ve formátu .xls".

Účinnost změn 1.9.2004.