536/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
ikona P
Číslo předpisu 536/2004 Sb.
Částka 183
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Komise pro cenné papíry
Přijat dne 22. 9. 2004
Rozeslán dne 20. 10. 2004
Platnost od 20. 10. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 31. 7. 2009
Ruší předpis 379/2004 Sb.
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 92/2007 Sb.
Zrušen předpisem 230/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Vyhláška Komise pro cenné papíry zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější pravidla pro

  1. vymezení pojmu vnitřní informace,
  2. uveřejňování vnitřní informace emitentem investičního nástroje, který je přijat k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie nebo který je předmětem žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie, a její zasílání Komisi pro cenné papíry,
  3. odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace,
  4. vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci včetně podrobností o tom, které osoby mají být vedeny na tomto seznamu,
  5. oznamování transakcí s cennými papíry emitenta nebo investičními nástroji odvozenými od těchto cenných papírů osobami podílejícími se na rozhodování emitenta a osobami jim blízkými, případně osobami tvořícími podnikatelské seskupení Komisi, včetně způsobu zasílání oznámení Komisi a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,
  6. posuzování manipulace s trhem,
  7. oznamování důvodného podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení Komisi,
  8. způsob informování Komise o důvodném podezření organizátora regulovaného trhu, že obchod uzavřený na jím organizovaném regulovaném trhu byl uzavřen s využitím vnitřní informace nebo že může být považován za manipulaci s trhem.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 379/2004 Sb., o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi.

Účinnost 1.1.2005.