264/2004 Sb. - Vyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
ikona P
Číslo předpisu 264/2004 Sb.
Částka 86
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Komise pro cenné papíry
Přijat dne 25. 3. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 31. 7. 2009
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 458/2004 Sb., 240/2007 Sb.
Zrušen předpisem 230/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Vyhláška Komise pro cenné papíry upravuje formu výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a způsob jejich zasílání Komisi pro cenné papíry.
Tato vyhláška dále upravuje způsob plnění oznamovací povinnosti podle §122 zákona v případě dosažení nebo překročení zákonem stanovené hranice podílu na hlasovacích právech nebo v případě snížení podílu na hlasovacích právech pod zákonem stanovenou hranici na emitentovi se sídlem v České republice, jehož akcie jsou přijaté k obchodování na oficiálním trhu v České republice nebo na oficiálním trhu burzy v jiném členském státě Evropské unie.
Účinnost dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (1.5.2004).