ikona Pikona R
206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
ikona P
Číslo předpisu 206/2015 Sb.
Částka 84
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2015
Rozeslán dne 20. 8. 2015
Platnost od 20. 8. 2015
Účinnost od 4. 9. 2015
Novelizuje předpis 61/1988 Sb., 455/1991 Sb., 634/1992 Sb., 156/2000 Sb., 119/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 208/2010 Sb., 32/2014 Sb., 123/2014 Sb.
Novelizován předpisem 229/2016 Sb., 284/2021 Sb., 87/2023 Sb., 152/2023 Sb., 90/2024 Sb.
Prováděn předpisem 208/2015 Sb., 288/2015 Sb., 284/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského života, zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního prostředí.
 2. Tento zákon dále upravuje
  1. práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů pyrotechnických výrobků a osob s odbornou způsobilostí,
  2. výkon státní správy v oblasti pyrotechnických výrobků,
  3. posuzování shody pyrotechnických výrobků.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §66 zákona.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu zákona se slova ", střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky" nahrazují slovy "a střeliva",
  • v nadpisu části první se slova ", STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ A O ZACHÁZENÍ S NĚKTERÝMI PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY" nahrazují slovy "A STŘELIVA",
  • §1, §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a „Zbraně, střelivo a doplňky zbraní podléhající ověřování“ včetně nadpisu,
  • §3 (změny),
  • §4a se zrušuje,
  • v části první nadpisu hlavy II (nad §5) se slova "A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ" zrušují,
  • §6 až §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a „Ověřování stanovených doplňků“ včetně nadpisu,
  • §9 (změny),
  • vkládá se nový §11a „Kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji“ včetně nadpisu,
  • §12 až §14a se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 17c a 17d zrušují,
  • §15, §16 (změny),
  • §16a se včetně poznámek pod čarou č. 18d až 18f zrušuje,
  • v části první se hlava III (§16b) včetně nadpisu zrušuje,
  • §17, §18 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje,
  • §19 „Označování“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §19a „Platnost zkušební značky“ včetně nadpisu,
  • §20 až §21 (změny),
  • §22 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §22a (rozsáhlé změny),
  • §22b (změny),
  • §24 „Zmocnění“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Příloha k zákonu se zrušuje,
  • Poznámky pod čarou č. 5a a 22 se zrušují.

§68 - Přechodné ustanovení
Stanovené střelivo může být označováno způsobem podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 19. října 2016.
§69 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky.
 2. Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

 • Změny v §29, §63 a §76a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v položkách 22, 30, 32 a 160 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny jsou provedeny v příloze č. 2 a č. 3.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §73 novely.

 • Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21 až §23, §27, §28, §35, §36 (změny),
  • §36d „Výroba pyrotechnických výrobků“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §40, §41, §44, §44a, §45 (změny).

§75 - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, se zrušuje.

 • Změna v §23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ - §77
Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.