ikona Pikona R
291/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
291/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 291/2009 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení části třetí čl. V bodů 1, 3, 4, 6 a 17 nabývají účinnosti dne 1.1.2010, ustanovení části třetí čl. V bodů 8, 9, 11, 13, 14 a 16 nabývají účinnosti dne 30.6.2010, ustanovení části první bodů 38 a 39, části sedmé bodu 39 a části čtrnácté nabývají účinnosti dne 1.7.2010 a ustanovení části sedmé bodů 34 až 38 pozbývají platnosti dne 30.6.2010.
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 246/1992 Sb., 252/1997 Sb., 167/1998 Sb., 166/1999 Sb., 154/2000 Sb., 256/2000 Sb., 185/2001 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb., 326/2004 Sb., 634/2004 Sb., 378/2007 Sb., 227/2009 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §2a až §2c (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §2ca "Podpora rybářství" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9,
  • §2d až §2f (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §2fa a §2fb včetně poznámky pod čarou č. 15,
  • bod 38. - změny s účinností od 1.7.2010
   • v §2fb se odstavce 3 a 4 zrušují,
  • bod 39. - změny s účinností od 1.7.2010
   • v §2fb se doplňují odstavce 3 až 8,
  • §2g až §2i, §3, §3a (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §3aa "Evidence objektů a evidence krajinných prvků" a §3ab "Vedení a zveřejňování evidence využití půdy" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 39 a 40,
  • §3d, §3e, §3g až §3i (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §3j "Obnova travního porostu" až §3p "Evidence krajinných prvků" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 44 až 47,
  • §4 až §4b (změny),
  • vkládají se nové §4c "Provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení" až §4g "Koordinace kontrol" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 54 až 67,
  • §5 "Přestupky" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §5a "Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob" a §5b "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 68.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Chovatel podle plemenářského zákona, který využívá k chovu zvířat objekt uvedený v §3l zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a tento objekt přísluší k hospodářství registrovanému v ústřední evidenci zvířat vedené podle plemenářského zákona, je povinen do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit Ministerstvu zemědělství na formuláři vydaném Ministerstvem zemědělství umístění takového objektu. Ustanovení §3n odst. 1 a 2 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro tento případ obdobně.
 2. Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
   Změny v ustanoveních:
   bod 1. - změny s účinností od 1.1.2010
   • Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta "Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.".
  • §7 (změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 1.1.2010
   • vkládají se nové §12d a §12e včetně poznámek pod čarou č. 3b až 3e,
  • bod 4. - změny s účinností od 1.1.2010
   • v §20 odst. 1 (změny),
  • §22 (změny),
  • bod 6. - změny s účinností od 1.1.2010
   • v §22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p),
  • §27 (změny),
  • bod 8. - změny s účinností od 30.6.2010
   • v §27 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j),
  • bod 9. - změny s účinností od 30.6.2010
   • v §27 odst. 10 písm. b) se slova "podle odstavce 3 písm. g) nebo h)" nahrazují slovy "podle odstavce 3 písm. g) až i)",
  • bod 11. - změny s účinností od 30.6.2010
   • v §27 odst. 10 písm. c) se za slova "podle odstavce 3 písm. a) až f)" vkládají slova "nebo j)",
  • §27a (změny),
  • bod 13. - změny s účinností od 30.6.2010
   • v §27a odst. 4 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j),
  • bod 14. - změny s účinností od 30.6.2010
   • v §27a odst. 17 písm. b) se slova "podle odstavce 4 písm. g) nebo h)" nahrazují slovy "podle odstavce 4 písm. g) až i)",
  • bod 16. - změny s účinností od 30.6.2010
   • V §27a odst. 17 písm. c) se za slova "podle odstavce 4 písm. a) až f)" vkládají slova "nebo j)",
  • bod 17. - změny s účinností od 1.1.2010
   • v §29 odst. 1 se za slova "§12c odst. 3," vkládají slova "§12d odst. 8,",
  • §29b (změny).
 • Změna v §29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §49 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámky pod čarou č. 1 a č. 2 (změny),
  • §12, §23, §24 (změny).
 • Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §6a až §7, §9a až §11e, §11h, §12, §12a (změny),
  • Body 34. až 38. - pozbývají platnosti dnem 30.6.2010
   • bod 34. - v §12b se dosavadní poznámky pod čarou č. 9l a 9m označují jako poznámky pod čarou č. 38 a 39, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
   • bod 35. - v §12b odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova "datum narození" nahrazují slovy "rodné číslo".
   • bod 36. - v §12b odst. 2 písm. a) bodě 6 se slova ", místo a okres" nahrazují slovy "a místo" a za slovo "úmrtí" se vkládají slova ", jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí".
   • bod 37. - v §12b odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova "datum narození" nahrazují slovy "rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození".
   • bod 38. - v §12b odst. 2 písm. b) bodě 9 se slova ", místo a okres" nahrazují slovy "a místo" a za slovo "úmrtí" se vkládají slova ", jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí".
  • bod 39. - změny s účinností od 1.7.2010
   • §12b "Poskytování údajů z jiných informačních systémů" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §12c "Přestupky" až §12e "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40,
  • §13 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §13b, §13c (změny).

Čl. X - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. XI - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §76 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §28, §72, §78, §86 a §88 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce č. 6 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
 • Změna v zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, kde se části sedmdesátá druhá (změna zákona o zemědělství) a sto čtvrtá (změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu) zrušují - změny s účinností od 1.7.2010.

Účinnost změn:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.10.2009), s výjimkou ustanovení
  1. části třetí čl. V bodů 1, 3, 4, 6 a 17, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010,
  2. části třetí čl. V bodů 8, 9, 11, 13, 14 a 16, která nabývají účinnosti dnem 30. června 2010,
  3. části první bodů 38 a 39, části sedmé bodu 39 a části čtrnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2010.
 2. Ustanovení části sedmé bodů 34 až 38 pozbývají platnosti dnem 30. června 2010.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.