437/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 437/2003 Sb.
Částka 145
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 11. 2003
Rozeslán dne 16. 12. 2003
Platnost od 16. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 46 a 64 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 588/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 72/1994 Sb., 248/1995 Sb.
Ruší předpis 507/2002 Sb.
Novelizován předpisem 237/2004 Sb., 238/2004 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona o účetnictví (98 bodů).
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §4, §7 až §9, §11, §13 (změny),
  • vkládá se nový §13a, "Zjednodušený rozsah účetnictví",
  • §14 až §19 (změny),
   bod 46. - změna s účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
   V §19 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 11e) zní:
   "(9) Účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů3) registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství.11e) Regulovaným trhem se v České republice pro účely tohoto zákona rozumí veřejný trh podle zvláštního právního předpisu.
   ______________________________
   11e) Nařízení (ES) č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002, o používání Mezinárodních účetních standardů.".
  • §20, §21, §21a, §22, §23 (změny),
  • bod 64. - změna s účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
   Za §23 se vkládá nový §23a, "Použití Mezinárodních účetních standardů v konsolidaci",
  • §24 až §29, §31 až §33, §33a, §34, §36, §37, §37a, §37b (změny).

Velmi důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II této novely.
Čl. III - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl. IV
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35 až §38 se zrušují,
  • §39, §190c, §253 (změny).
 • V §9a zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 451/2001 Sb., se odstavec 4 zrušuje.
 • V §19 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, se odstavec 1 zrušuje.
  Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
 • Změny v §2 a §11 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů se v §5a odst. 1 slova "účtuje v soustavě podvojného" nahrazují slovem "vede".
 • V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů se v §3a odst. 1 slova "účtuje v soustavě podvojného" nahrazují slovem "vede".

Účinnost změn dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 46 a 64, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (viz popis v textu).