262/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 262/2014 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 10. 2014
Rozeslán dne 19. 11. 2014
Platnost od 19. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 243/2000 Sb., 235/2004 Sb., 370/2011 Sb., 295/2012 Sb., 500/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37, §47, §47a, §48, §48a, §84, §90, §110 (změny),
  • v nadpisu přílohy č. 2 se slova "snížené sazbě" nahrazují slovy "první snížené sazbě daně",
  • v příloze č. 2 se slovo "Snížené" nahrazuje slovy "První snížené",
  • v nadpisu přílohy č. 3 se slova "snížené sazbě" nahrazují slovy "první snížené sazbě daně",
  • v příloze č. 3 se slova "Číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží" nahrazují slovy "Kód nomenklatury celního sazebníku",
  • v příloze č. 3 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 72 - nové znění,
  • vkládá se nová příloha č. 3a,
  • v přílohách č. 4 a č. 5 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení >>

 • Změna zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části první čl. I se body 2, 5, 13 až 15, 32 až 36 a 40 až 42 zrušují,
  • v části první čl. II se body 2, 4, 5, 7 a 8 zrušují,
  • v části šesté čl. X se slova "s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 8, 13 až 15, 30 až 37 a 40 až 42, čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8, čl. VI bodů 2 a 4 a čl. VII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016" zrušují.
 • Změna v části třetí čl. IV zákona č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se bod 1 zrušuje.
 • Změna zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
  Změny v ustanoveních:
  • Část dvanáctá se zrušuje,
  • v části třinácté čl. XX se bod 1 zrušuje.