370/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 370/2011 Sb.
Částka 129
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 6. 12. 2011
Platnost od 6. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 531/1990 Sb., 586/1992 Sb., 218/2000 Sb., 243/2000 Sb., 235/2004 Sb.
Novelizován předpisem 456/2011 Sb., 295/2012 Sb., 500/2012 Sb., 502/2012 Sb., 262/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • body 2. až 5. - změny s účinností dnem 1.1.2013
   • bod 2. - v §5 odst. 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "1".
   • bod 3. - v §26 odstavec 6 - nové znění,
   • bod 4. - v §28 odst. 2 písm. k), §28 odst. 4 písm. f), §29 odst. 2 písm. j), §31 odst. 2 písm. a), §32 odst. 2 písm. a), §34 odst. 4 a v §35 odst. 2 písm. b) se slova "základní nebo sníženou" zrušují,
   • bod 5. - v §36 odst. 7 se slova "s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená" nahrazují slovy ", která jsou zdanitelnými plněními, popřípadě plněními osvobozenými",
  • v §36a odst. 1 písm. b) a §36a odst. 2 se slova "§72 odst. 4" nahrazují slovy "§76 odst. 1",
  • v §37 odst. 1 a 2, §38 odst. 4 a v §47 odst. 1 písm. b) se číslo "10" nahrazuje číslem "14",
  • bod 8. - změny s účinností dnem 1.1.2013
   • v §37 odst. 1 a 2 a v §38 odst. 4 se slova "20 v případě základní sazby daně nebo číslo 14 v případě snížené sazby daně" nahrazují číslem "17,5",
  • §42, §45 (změny),
  • body 13. až 15. - změny s účinností dnem 1.1.2013
   • bod 13. - v §47 odstavec 1 zní:
    "(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje sazba daně ve výši 17,5 %.".
   • bod 14. - v §47 se odstavce 3 až 9 zrušují,
   • bod 15. - §47a, §48 a §48a se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 27h zrušují,
  • §73, §75, §77 (změny),
  • v §78 odst. 3 a §78a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor" nahrazují slovy "staveb, bytů, nebytových prostor a jejich technického zhodnocení73) a v případě pozemků",
  • §78a (další změny),
  • vkládá se nový §78d,
  • §79 (změny),
  • body 30. až 37. - změny s účinností dnem 1.1.2013
   • bod 30. - v §88 odst. 9 písm. c) - změny,
   • bod 31. - v §89 se odstavec 6 zrušuje,
   • bod 32. - v §89 odst. 10 a 13 se slovo "příslušné" zrušuje,
   • bod 33. - v §90 odst. 1 písm. a) a b) se číslo "4" nahrazuje číslem "2",
   • bod 34. - v §90 odst. 4 se slova ", v rozdělení podle příslušné sazby daně" zrušují,
   • bod 35. - v §90 odst. 5 a 11 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje,
   • bod 36. - v §92c se číslo "5" nahrazuje číslem "3",
   • bod 37. - v §98 odst. 2 se slova "sazby daně platné" nahrazují slovy "sazbu daně platnou",
  • §103 "Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň" včetně nadpisu - nové znění,
  • §109 (změny),
  • body 40. až 42. - změny s účinností dnem 1.1.2013
   • bod 40. - v §110 písmeno a) - nové znění,
   • bod 41. - Přílohy č. 1 a 2 se včetně poznámek pod čarou č. 70 a 71 zrušují,
   • Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 1 až 3.
   • bod 42. - v příloze č. 1 se číslo "3" nahrazuje číslem "1".

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10.- novely, z toho body 2, 4, 5, 7 a 8 nabývají účinnosti až dnem 1.1.2013.

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §35c odst. 1 se číslo "11 604" nahrazuje číslem "13 404",
  • v §35c odst. 3 se číslo "52 200" nahrazuje číslem "60 300".
  • v §35d odst. 4 se číslo "4 350" nahrazuje číslem "5 025".

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Ustanovení §35c odst. 1 a 3 a §35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období kalendářního roku 2012.

 • Změna v §36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 • Změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • v §3 odst. 1 písm. b) se číslo "8,92" nahrazuje číslem "8,29".
 • bod 2. - změny s účinností dnem 1.1.2013
 • v §3 odst. 1 písm. b) se číslo "8,29" nahrazuje číslem "8,28".
 • v §4 odst. 1 písm. b) se číslo "21,4" nahrazuje číslem "19,93".
 • bod 4. - změny s účinností dnem 1.1.2013
 • v §4 odst. 1 písm. b) se číslo "19,93" nahrazuje číslem "19,90".

Čl. VII - Přechodná ustanovení, z toho bod 2. účinnost od 1.1.2013

 1. Při stanovení podílů obcí a krajů na daňových příjmech, na které vznikl obcím a krajům nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí a krajů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Při stanovení podílů obcí a krajů na daňových příjmech, na které vznikl obcím a krajům nárok před 1. lednem 2013 a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí a krajů před 1. lednem 2013, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2013.
 • Změna v zákoně č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů - §9a "Specializovaný finanční úřad" včetně nadpisu - nové znění.

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle §9a odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a příslušnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle §9a odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se zohlední dosažení obratu uvedeného v §9a odst. 5 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo pokles obratu pod tuto hranici počínaje posledním známým obratem dosaženým přede dnem účinnosti tohoto zákona. Obrat se považuje za známý dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání.

Účinnost změn dnem 1.1.2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 8, 13 až 15, 30 až 37 a 40 až 42, čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8, čl. VI bodů 2 a 4 a čl. VII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2013.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.