194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 194/2010 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 5. 2010
Rozeslán dne 16. 6. 2010
Platnost od 16. 6. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení §33 odst. 1 písm. h) nabývá účinnosti dne 4.12.2010.
Novelizuje předpis 111/1994 Sb., 266/1994 Sb., 77/2002 Sb.
Ruší předpis 493/2004 Sb., 241/2005 Sb.
Novelizován předpisem 135/2016 Sb., 183/2017 Sb., 367/2019 Sb.
Prováděn předpisem 175/2000 Sb., 295/2010 Sb., 296/2010 Sb., 297/2010 Sb., 63/2011 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou.
 2. Na postup při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě se ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně.

Účinnost 1.7.2010 s výjimkou ustanovení §33 odst. 1 písm. h), které nabývá účinnosti dnem 4.12.2010.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.
 2. Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4a, §12, §17, §18 (změny),
  • §19 až §19c se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13 zrušují,
  • §34 (změny),
  • vkládá se nový §40c,
  • §41 (změny).
 • Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §34e, §36 (změny),
  • §39 až §39d se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7a a 7c zrušují,
  • §41, §52, §66 (změny).
 • Změna v §9 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kde se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Účinnost změn 1.7.2010.