135/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
ikona P
Číslo předpisu 135/2016 Sb.
Částka 51
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2016
Rozeslán dne 29. 4. 2016
Platnost od 29. 4. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Novelizuje předpis 167/1998 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 143/2001 Sb., 130/2002 Sb., 412/2005 Sb., 194/2010 Sb., 418/2011 Sb.
Novelizován předpisem 293/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Změny:

 • Změny v §24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §4 a §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 18a se zrušuje.
 • Změna v §22a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §2 odst. 2 písm. g), §7 odst. 4 a v §8 odst. 5 se slova "veřejných zakázkách" nahrazují slovy "zadávání veřejných zakázek",
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění.
 • Změna v §69 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 odst. 1, §6 odst. 1 větě první, §9 odst. 1 větě první, §18 úvodní části ustanovení, §18 písm. c), §19 odst. 1, §19 odst. 3, §22 odst. 1 úvodní části ustanovení, §22 odst. 2 a §25 odst. 2 písm. a) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §10 (rozsáhlé změny),
  • §11 až §14 (změny),
  • §16 - nové znění,
  • §19, §21, §22, §25, §26 (změny),
  • §27 - nové znění,
  • §28 až §32 se zrušují,
  • §33 „Správní delikty objednatele“ včetně nadpisu - nové znění.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

 • Změna v §15, §21, §24 a §39 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.