493/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
ikona P
Číslo předpisu 493/2004 Sb.
Částka 170
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 1. 9. 2004
Rozeslán dne 21. 9. 2004
Platnost od 21. 9. 2004
Účinnost od 21. 9. 2004
Platnost do 30. 6. 2010
Provádí předpis 111/1994 Sb.
Zrušen předpisem 194/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Nařízení vlády upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství rozsah a náležitosti uplatňování prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě a prokazatelné ztráty z poskytování žákovského jízdného, vzniklých dopravcům v důsledku plnění závazků veřejné služby, a konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.
Přechodné ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se vztahují dosavadní právní předpisy.
Účinnost 21.9.2004.