ikona Pikona R
14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
14/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 14/2017 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 11. 2016
Rozeslán dne 25. 1. 2017
Platnost od 25. 1. 2017
Účinnost od 9. 2. 2017
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.9.2017, s výjimkou čl. I bodu 17, čl. II bodu 6 a čl. IV, které nabývají účinnosti 9.2.2017.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 231/2001 Sb., 6/2002 Sb., 159/2006 Sb., 456/2011 Sb.
Ruší předpis 578/2006 Sb., 154/2007 Sb.
Novelizován předpisem 15/2017 Sb., 148/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §4 (změny),
  • bod 17. - změny s účinností od 9.2.2017
   • vkládají se nové §4a až §4c včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15,
  • §5 až §9 (změny),
  • §10 „Oznámení o majetku“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje,
  • §11 (změny),
  • §12 „Lhůty a způsob podávání oznámení“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §13 „Registr oznámení“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 8a, 8b a 9 se zrušují,
  • §14 (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §14a „Zápis do registru oznámení“ až §14c „Oprávnění evidenčního orgánu nahlížet do dalších registrů a informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisů,
  • nadpis hlavy VII (nad §23) zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY",
  • §23 „Přestupky“ až §25 „Společná ustanovení ke správním deliktům“ včetně nadpisů - nové znění.

Důležitá jsou i „Přechodná ustanovení“ uvedená v Čl. II, bodech 1. až 9. novely (bod 6. - s účinností od 9.2.2017, ostatní body s účinností od 1.9.2017).

 • Změna v §11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - změny s účinností od 9.2.2017

 • Změna v §13, §21 a §63 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §14a,
  • v §80 (změny).
 • Změna v §18 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušovací ustanovení -

Čl. VII