ikona Pikona R
131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 131/2015 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 5. 2015
Rozeslán dne 5. 6. 2015
Platnost od 5. 6. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení části bodu 107, pokud jde o §17b, a ustanovení bodu 112 nabývají účinnosti dne 1.8.2017. Ustanovení části první části bodu 171, pokud jde o §24 odst. 10 písm. y), části bodu 197, pokud jde o §25 odst. 11 písm. l), části bodu 264, pokud jde o §58 odst. 8 písm. dd), nabývají účinnosti dne 1.1.2020. Ustanovení části první části bodu 127, pokud jde o §19a odst. 8, a části třinácté bodu 31 nabývají účinnosti dne 1.1.2019. Ustanovení části čtrnácté nabývá účinnosti 5.6.2015.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 15/1998 Sb., 189/1999 Sb., 309/1999 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 435/2004 Sb., 159/2006 Sb., 187/2006 Sb., 261/2007 Sb., 165/2012 Sb., 310/2013 Sb., 234/2014 Sb.
Novelizován předpisem 222/2016 Sb., 277/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:

  • Změny energetického zákona jsou provedeny v 503 změnových bodech a 12 bodech přechodných ustanovení a nabývají účinnosti 1.1.2016.
  • Změny dalších 14 zákonů nabývají účinnosti rovněž 1.1.2016 s výjimkou ustanovení části čtrnácté, která nabývá účinnosti dnem 5.6.2015 (změna v části první čl. II, přechodné ustanovení bod 1. zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony, kde se text "do 31. prosince 2015 včetně" nahrazuje textem "do 6 let od udělení autorizace" a doplňuje se věta druhá, která zní:"Věta předchozí platí obdobně pro výrobce elektřiny, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy, o jejímž umístění bylo zahájeno územní řízení přede dnem 18. srpna 2011 a který tuto výrobnu uvede do provozu do 6 let od vydání územního rozhodnutí."). Některá vybraná ustanovení mají účinnost změny odloženou k 1.8.2017, 1.1.2020 a 1.1.2019.

V podrobnostech odkazujeme na úplný text novely (zák. č. 131/2015 Sb.).