ikona Pikona R
669/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
669/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 669/2004 Sb.
Částka 228
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2004
Rozeslán dne 30. 12. 2004
Platnost od 30. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 46 a 49 nabývají účinnosti dne 1.1.2007 a ustanovení bodů 47 a 50 nabývají účinnosti dne 1.1.2009.
Novelizuje předpis 463/1991 Sb., 482/1991 Sb., 563/1991 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 185/2004 Sb., 235/2004 Sb., 257/2004 Sb., 280/2004 Sb.
Novelizován předpisem 545/2005 Sb., 112/2006 Sb., 17/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.
Naše poznámka na úvod:
Jen novela zákona o daních z příjmů zahrnuje 163 bodů a 18 bodů přechodných ustanovení.
Novela mění celkem 400 dílčích ustanovení dotčených právních předpisů.
Ke "vstřebání změn" a rekonstrukci úplného znění právních předpisů dotčených touto novelou mají poplatníci daně z příjmů celé dva dny.
Změny:

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (163 bodů).
  Změny v ustanoveních:
  • §3 až §6, §7a až §7c, §8, §10 (změny),
  • vkládá se nový §13a "Výpočet daně ze společného základu daně manželů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 108),
  • §15, §16, §18, §19 (změny),
  • bod 46. - účinnost této změny dnem 1.1.2007.
   V §19 odst. 3 písm. b) a c) se číslo "20" nahrazuje číslem "15".
  • bod 47. - účinnost této změny dnem 1.1.2009.
   V §19 odst. 3 písm. b) a c) se číslo "15" nahrazuje číslem "10".
  • bod 49. - účinnost této změny dnem 1.1.2007.
   V §19 odst. 4 se číslo "20" nahrazuje číslem "15".
  • bod 50. - účinnost této změny dnem 1.1.2009.
   V §19 odst. 4 se číslo "15" nahrazuje číslem "10".
  • §20, §20b, §21, §23 až §25, §29 až §32, §32b, §34 (změny),
  • vkládají se nové §35c a §35d včetně poznámky pod čarou č. 111),
  • §36, §38, §38a, §38d až §38g, §38gb, §38h, §38ch, §38i, §38j, §38k, §38l (změny),
  • §38na - nové znění,
  • v příloze č. 1 a č. 3 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v čl. II body 1 až 18 novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 • Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4 (změny),
  • §5 "Bankovní rezervy a opravné položky" - nové znění,
  • §5a včetně poznámky pod čarou č. 6g) - nové znění,
  • §7, §8, §8a, §8b (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v čl. V novely.

 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, kde se za slova "důvodů11)" vkládají slova ", daňový bonus12)".
 • Změna v §3 odst. 2 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, kde se za větu první vkládá věta "Pro účely sociální potřebnosti se nepřihlíží k daňovému bonusu podle zvláštního právního předpisu.5a)".
 • Změna v §3 a §13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, kde se za slovo "vědy" vkládají slova ", výzkumu, vývoje".
 • Změna v části třinácté čl. XVI zákona č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, kde se bod 1 zrušuje.
 • Změna v části druhé čl. IV zákona č. 280/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se bod 2 zrušuje.
 • Změna v §5 a §48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Změna v §2 a §7 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
 • Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • vkládá se nový §38a.

Čl. XV novely - Přechodná ustanovení

 1. Fyzické osoby, které se do dne účinnosti tohoto zákona staly účetní jednotkou podle ustanovení §1 odst. 2 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., se považují za účetní jednotku až ode dne účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak. Pokud obrat těchto účetních jednotek podle §1 odst. 2 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 15 000 000 Kč, mají povinnost vést účetnictví od 1. ledna 2006; uvedené fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhl 15 000 000 Kč, se nepovažují za účetní jednotku a povinnost vést účetnictví jim nevzniká. K dřívějšímu vzniku povinnosti vést účetnictví se nepřihlíží, s výjimkou vzniku povinnosti na základě ustanovení §1 odst. 2 písm. d), f) a h) zákona č. 563/1991 Sb., v účinném znění.
 2. Fyzické osoby, které se do dne účinnosti tohoto zákona staly účetní jednotkou podle ustanovení §1 odst. 2 písm. g) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., protože alespoň jeden z účastníků sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu se stal účetní jednotkou podle ustanovení §1 odst. 2 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., se považují za účetní jednotku až ode dne účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak. Pokud je důvodem vzniku povinnosti vést účetnictví skutečnost, že obrat alespoň jednoho z členů tohoto sdružení, který je účetní jednotkou podle §1 odst. 2 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., a tento obrat přesáhl 15 000 000 Kč, mají uvedené fyzické osoby povinnost vést účetnictví od 1. ledna 2006; nepřesáhl-li zmíněný obrat 15 000 000 Kč, uvedené fyzické osoby se nepovažují za účetní jednotku a povinnost vést účetnictví jim nevzniká. K dřívějšímu vzniku povinnosti vést účetnictví se nepřihlíží, s výjimkou vzniku povinnosti na základě ustanovení §1 odst. 2 písm. d), f) a h) zákona č. 563/1991 Sb., v účinném znění.
 3. Pro účely stanovení okamžiku, od kterého se fyzická osoba stává účetní jednotkou podle §1 odst. 2 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, se při zjišťování výše obratu použije znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni uskutečnění plnění.

Účinnost změn dnem 1.1.2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 46 a 49, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007, a bodů 47 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.