ikona Pikona R
474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
ikona P
Číslo předpisu 474/2013 Sb.
Částka 183
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 23. 12. 2013
Rozeslán dne 31. 12. 2013
Platnost od 31. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Ruší předpis 414/2004 Sb.
Provádí předpis 256/2004 Sb., 426/2011 Sb., 427/2011 Sb., 240/2013 Sb.
Novelizován předpisem 476/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
 2. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
 3. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a
 4. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Předmět a rozsah úpravy
Vyhláška České národní banky upravuje

 1. způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny
  1. likvidátora penzijní společnosti, investiční společnosti a investičního fondu s právní osobností jmenovaného Českou národní bankou nebo jmenovaného soudem na návrh České národní banky,
  2. nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti, samosprávného fondu kolektivního investování, obchodníka s cennými papíry, který není bankou, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice, organizátora regulovaného trhu a centrálního depozitáře,
  3. insolvenčního správce penzijní společnosti, obchodníka s cennými papíry, obhospodařovatele podílového fondu, a toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce při úpadku obhospodařovatele podílového fondu, a
 2. způsob určení výše náhrady hotových výdajů a způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce a zahraničního insolvenčního správce uvedených v písmenu a).

§15 - Přechodné a společná ustanovení

 1. Tato vyhláška se použije pouze na stanovení a výplatu odměny a náhrady hotových výdajů likvidátorů, nucených správců nebo insolvenčních správců, kteří byli jmenováni nebo ustanoveni ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; při stanovení a výplatě odměny a náhrady hotových výdajů likvidátorů, nucených správců nebo insolvenčních správců, kteří byli jmenováni nebo ustanoveni přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 2. V odůvodněných případech může být odměna likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce zvýšena až o 50 %; tím nejsou dotčeny §3 odst. 5, §5 odst. 3, §6 odst. 3, §7 odst. 2, §9 odst. 4 a §11 odst. 4. Důvodem pro zvýšení odměny likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce jsou mimořádná složitost, náročnost, délka jejich činnosti nebo mimořádně vysoký počet úkonů, které museli v souvislosti s jejich činnostmi účelně a důvodně vykonat.
 3. Touto vyhláškou není dotčeno stanovení odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu nebo insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry podle jiného právního předpisu.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 414/2004 Sb., o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2014.