Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

K osobním údajům ve smyslu jejich zákonné ochrany

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Celexové číslo: 32016R0679

Český právní řád

256/1992 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech - zrušen

101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů - účinnost do 23.4.2019
Byl přijat s účinností od 1.6.2000 … k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů … (§1)
V §4 jsou vymezeny jednotlivé pojmy - např. : … osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. …
 

110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů - účinnost od 24.4.2019

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie (2016/679) a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. (§1)

115/2001 Sb. m. s. Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Úmluva č. 108)

Účelem této Úmluvy je zaručit na území každé smluvní strany každé fyzické osobě, ať je jakékoli národnosti nebo pobývá kdekoli, úctu k jejím právům a základním svobodám, a zejména k jejímu právu na soukromý život, se zřetelem k automatizovanému zpracování osobních údajů, které se k ní vztahují ("ochrana údajů"). (čl. 1)
 

127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích
Tento zákon upravuje na základě práva Evropské unie podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací. (§1)
 

480/2004 Sb. - Zákon o některých službách informační společnosti
Zákon upravuje odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení. (§1)
 

181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti
Zákon upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti. (§1)
 

89/2012 Sb. – Občanský zákoník
Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen "orgán veřejné moci"). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud. (§12 a násl.)
 

2/1993 Sb. – Listina základních práv a svobod  (zejm. čl. 10/3)
Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

40/2009 Sb. - Trestní zákoník
Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, … (§180)

Právo EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Celexové číslo:  31995L0046

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
Celexové číslo:  32016L0680

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
Celexové číslo:  32016L0681

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)
Celexové číslo:  32002L0058

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu")
Celexové číslo:  32000L0031

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů
Celexové číslo:  32001R0045

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit