94/2021 Sb. - Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 94/2021 Sb.
Částka 38
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 2. 2021
Rozeslán dne 26. 2. 2021
Platnost od 26. 2. 2021
Účinnost od 27. 2. 2021
Poznámka k účinnosti Ustanovení §1 až 8a pozbývají platnosti uplynutím dne 30.11.2022.
Novelizuje předpis 84/1990 Sb., 97/1993 Sb., 121/2000 Sb., 258/2000 Sb., 561/2004 Sb., 161/2020 Sb., 191/2020 Sb.
Novelizován předpisem 4/2022 Sb., 39/2022 Sb., 317/2022 Sb.
Prováděn předpisem 113/2022 Sb., 161/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen "epidemie COVID-19") a jejích dopadů na území České republiky.

Změna zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

  • §7 (změna).

Změna zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

  • vkládá se nový §4e.

Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.

Změna zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

  • §1 (změna).

Změna zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby.

  • §1 (změna).