24/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
ikona P
Číslo předpisu 24/2017 Sb.
Částka 8
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 1. 2017
Rozeslán dne 6. 2. 2017
Platnost od 6. 2. 2017
Účinnost od 21. 2. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části dvanácté nabývá účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 451/1991 Sb., 551/1991 Sb., 582/1991 Sb., 280/1992 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 111/1998 Sb., 309/1999 Sb., 218/2000 Sb., 243/2000 Sb., 248/2000 Sb., 250/2000 Sb., 420/2004 Sb., 435/2004 Sb., 341/2005 Sb., 187/2006 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.
Změny:

 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 včetně poznámky pod čarou č. 13 - nové znění,
  • §7 (změny),
  • vkládá se nový §9a,
  • §20 (změny).
 • Změna v §36, §38 a §83a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §10 (změny),
  • vkládá se nový §13a,
  • §15 včetně poznámky pod čarou č. 26 - nové znění.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. b) bodě 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §7 (změny),
  • v části druhé se doplňuje hlava devátá „NÁLEŽITOSTI ČLENA NÁRODNÍ ROZPOČTOVÉ RADY“ (§27f až §27i) včetně nadpisu.
 • Změny v §9, §15 a §18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §8 až §8b a §36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DVANÁCTÁzměny s účinností od 1.1.2018

 • Změna v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládají nové §6a „Pozastavení převodu podílu na výnosu daní“ až §6d „Převod podílu po zrušení pozastavení na žádost“ včetně nadpisů.
 • Změna v §16b zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4, §11 (změny),
  • §11a „Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §13, §16, §17 (změny),
  • §17a „Zveřejnění závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §22a (rozsáhlé změny),
  • §28 (změny),
  • vkládá se nový §28a „Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace“ včetně nadpisu,
  • §39 (změny).

Čl. XV - Přechodné ustanovení

 • Změna v §2 a §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25 odst. 1 písm. n) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Změna v §18 a §22 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §92 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou části dvanácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Naše poznámka k účinnosti:
Tento zákon byl přijat dnem 17. ledna 2017 a rozeslán ve Sbírce zákonů, částka 8/2017 dne 6. února 2017. Jak je zřejmé z dikce Čl. XXI tohoto zákona, nabyl účinnosti 16 dnů před tím, než byl vůbec přijat a 21 dnů před tím, než byl rozeslán ve Sbírce zákonů.
Proto s ohledem na ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv „přidělujeme“ dočasně tomuto zákonu účinnost dnem 21. února 2017.
„(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.“