223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 223/2015 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 8. 2015
Rozeslán dne 10. 9. 2015
Platnost od 10. 9. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení článku I bodů 26 a 28 nabývá účinnosti dne 1.10.2015; bodů 11, 12, 16 a 17, bodů 48, 49 § 39 odst. 6 až 10 a 12 a bodu 50 nabývají účinnosti dne 1.1.2016; bodů 31, 32 a 33 nabývají účinnosti dne 1.3.2016 a ustanovení bodu 27 §31a odst. 2 nabývá účinnosti dne 1.1.2017.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 185/2001 Sb., 169/2013 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a
 2. č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v §2 odst. 1 písm. d) a h), §4 odst. 1 písm. a), §6 odst. 1 písm. a) a §7 odst. 1, 5 a 6 písm. a) se slova "příloze č. 2 k tomuto zákonu" nahrazují slovy "příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů62)",
  • Poznámka pod čarou č. 62 - nové znění,
  • §4 (změny),
  • bod 11. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §6 odst. 2 se za slovo "osobu" vkládají slova "nebo osoby",
  • bod 12. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §6 odst. 4 se za slova "pověřená osoba" vkládají slova "nebo osoby",
  • §7 (změny),
  • bod 16. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §9 odst. 1 (změny),
  • bod 17. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §9 odst. 2 se za slova "pověřená osoba" vkládají slova "nebo osoby",
  • §9 (další změny),
  • §13, §18, §29 (změny),
  • bod 26. - změny s účinností od 1.10.2015
   • v §31a odst. 1 písm. a) se slova ", s výjimkou knoflíkových článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní," zrušují,
  • bod 27. (§31a odst. 2) - změny s účinností od 1.1.2017
   • v §31a odstavce 2 a 3 - nové znění,
  • bod 28. - změny s účinností od 1.10.2015
   • v §31a odst. 5 se slova "po 26. září 2008" zrušují,
  • §31j (změny),
  • bod 31. - změny s účinností od 1.3.2016
   • v §32 písmena a) a b) - nové znění,
  • bod 32. - změny s účinností od 1.3.2016
   • v §33 odstavce 1 a 2 - nové znění,
  • bod 33. - změny s účinností od 1.3.2016
   • v §33 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i),
  • §37s (změny),
  • v části čtvrté hlavě II se doplňují díly 9 „Díl 9 - Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží“ (§37t) a 10 „Recyklace lodí“ (§37u až §37w) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 64 až 66,
  • Za nadpis části páté se vkládá označení nové hlavy I „SPOLEČNÁ USTANOVENÍ“ včetně nadpisu,
  • §38 (změny),
  • v části páté se za §38 vkládá označení nové hlavy II „ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK“ včetně nadpisu,
  • §38a, §38b (změny),
  • vkládají se nové §38c „Provozovatel systému“ až §38h „Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému“ včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 70 a 30f,
  • bod 48. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §39 odstavce 3 a 4 - nové znění,
  • bod 49. (§39 odst. 6 až 10 a 12) - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §39 odstavce 6 až 14 včetně poznámky pod čarou č. 55 - nové znění,
  • bod 50. - změny s účinností od 1.1.2016
   • §40 „Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §41a „Program předcházení vzniku odpadů“ včetně nadpisu,
  • §42 „Plán odpadového hospodářství České republiky“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 67 - nové znění,
  • §43 „Plán odpadového hospodářství kraje“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §44 „Plán odpadového hospodářství obce“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §45, §66, §72 (rozsáhlé změny),
  • §76, §78, §82 (změny),
  • Příloha č. 2 se zrušuje,
  • Příloha č. 3 - nové znění,
  • Příloha č. 4 - nové znění,
  • Příloha č. 9 se zrušuje,
  • Příloha č. 12 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 12. novely.

 • Změna v zákoně č. 169/2013 Sb., kde se v čl. I body č. 24, 58 až 67 a 104 zrušují.

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.10.2015), s výjimkou článku I bodů 26 a 28, které nabývají účinnosti dnem 1.10.2015, bodů 11, 12, 16 a 17, bodů 48, 49 §39 odst. 6 až 10 a 12 a bodu 50, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2016, bodů 31, 32 a 33, které nabývají účinnosti dnem 1.3.2016, a bodu 27 §31a odst. 2, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.